Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Berber Abaka S., Kocabaş İ.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.14, no.84, pp.113-128, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 84
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/jasss.29021
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.113-128
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı; yönetim süreçleri açısından resmi ortaöğretim

kurumlarında görev yapan yöneticilerin duygu yönetimi davranışlarını

öğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda

öğretmenlerin görev yaptıkları kurumlarda olumlu ve olumsuz duyguları

hissetme sıklığı ile yöneticilerin yönetim süreçleri alt boyutlarında duygu

yönetimi davranışları sorgulanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın

verileri 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda İstanbul İli Avcılar, Başakşehir, Fatih

ve Esenler ilçelerinde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan

toplam 553 öğretmene ölçek uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada kullanılan

veri toplama aracının ilk bölümünü demografik değişkenler, ikinci bölümünü

Watson, Clark ve Tellegen (1988) tarafından geliştirilen “Pozitif ve Negatif

Duygu Ölçeği” ve üçüncü bölümünü Çoruk ve Akçay (2012) tarafından

geliştirilen “Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi

Davranışları Ölçeği” oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde

frekans, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma, t-testi, Pearson korelasyon

katsayısı ve tek faktörlü varyans analizi ile Post-Hoc testlerinden Scheffe,

Gabriel ve Games-Howell testleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen

veriler doğrultusunda öğretmenlerin görev yaptıkları kurumlarda olumlu

duyguları genel olarak “sık” düzeyinde, olumsuz duyguları ise “az” düzeyinde

hissettikleri; öğretmenlerin olumlu ve olumsuz duyguları hissetme sıklığı

arasında anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu; kıdem ve

okulun bulunduğu bölgenin hizmet alanı değişkenlerinin olumlu ve olumsuz

duyguları hissetme sıklığında istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu

tespit edilmiştir. Yöneticilerin duygu yönetimi davranış düzeyleri bağlamında

ise yönetim süreçleri alt boyutlarında görev yapılan okulun hizmet alanı

değişkeni bazında incelendiğinde 2/4 hizmet alanında görev yapan

öğretmenlerin görüşlerinin planlama, iletişim, koordinasyon ve değerlendirme

alt boyutlarında daha olumlu olduğu görülmüş ve yönetim süreçleri alt

boyutlarından karar verme ve değerlendirme süreçleri arasında anlamlı, pozitif

yönde ve orta düzeyde, diğer yönetim süreçleri arasında ise anlamlı, pozitif

yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki saptanmıştır.