Change in mechanical properties of wool fibers during prestretching


Darvish D. M., AKSAKAL B., Tsobkallo E. S.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti, vol.4, no.309, pp.110-114, 2008 (Scopus)