INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 4 YEARS OLD PRESCHOOLERS’ BEHAVIOR IN PEER RELATIONSHIP AND PARENTAL ATTITUDES


Creative Commons License

Uğur Ekşi E. G., Ceylan R.

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.453

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.453
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimini etkileyen pek çok faktör vardır. Çocuğun doğumdan itibaren içinde bulunduğu aile çevresi, o çevrenin içinde yer alan anne-baba veya çocuğun bakımından sorumlu kişiler çocuğun gelişiminde yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Her ebeveyn çocuğunun yaşam serüvenine farklı tutumlar benimseyerek katılır. Benimsenen her bir tutum şekli, çocuğun hayatında farklı izler bırakır. Bu izler çocuğun yeteneklerini, benliğini, mizacını, davranışlarını ve gelişimsel süreçte daha pek çok yönünü etkiler. Bu sebeple ebeveyn tutumları çocuğun gelişimi üzerinde hayati bir etkiye ve öneme sahiptir. Bu çalışmada okul öncesi eğitime devam eden 4 yaş çocuklarının akran ilişkilerindeki davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul’da okul öncesi eğitime devam eden 4 yaş çocuklar ve bu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise İstanbul ilinde bulunan resmi bağımsız anaokullarına devam eden 380 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılan okul öncesi eğitime devam eden çocukların akran ilişkilerindeki davranışlarını değerlendirmek amacıyla ‘’Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’’ ve bu çocukların ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirmek için ‘’Ebeveyn Tutum Ölçeği(ETÖ)’’kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini saptamak için için ‘’Katılımcı Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Çalışmayı gerçekleştirebilmek için ilgili kurumlardan etik izin ve MEB izni alınmıştır. Ölçekler MEB’e bağlı resmi bağımsız anaokullarına elden iletilmiştir. Çalışmanın veri analizi süreci halen devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Ebeveyn Tutumları, Akran İlişkileri, Okul Öncesi Dönem Çocukları