ACİL UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YENİLİKÇİ ÖĞRETİM: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Sadıç T., Bavlı B.

VII. International Congress on Education and Social Sciences, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.3-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Güzelyurt
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.3-4
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma öğretmenlerin uzaktan eğitim ile değişen öğretim uygulamalarını yenilikçi öğretim çerçevesinde

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli

kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında salgın sürecinde uzaktan eğitim tecrübesi olan on öğretmene

ulaşılmıştır. Katılımcı grup belirlenirken öğretim kademesi kıdem, branş gibi çeşitli özellikler göz önünde

bulundurularak maksimum çeşitlilik sağlanması için amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı

öğretmenlerin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde

edilmiştir. Öğretmenlere yenilikçi öğretime yönelik görüşleri, uzaktan eğitimde farklılaşan öğretimleri ve uzaktan

eğitim ile yenilikçi öğretim arasındaki bağ hakkında sorular yöneltilmiştir. Uzaktan eğitimde yenilikçi öğretim

uygulamalarına dair ulaşılan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin aktardıkları görüş

ve tecrübeleri doğrultusunda kod ve temalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yenilikçi öğretimi

önemsediği, teknoloji tabanlı uygulamaları kullanarak uzaktan okutulan derslerde öğrenci katılımını ve

motivasyonunu arttırmak amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretime yönelik hizmet

içi eğitime ihtiyaç duydukları araştırmanın diğer bir bulgusudur. Araştırmada yenilikçi öğretimin önündeki

engellere dair de kodlar üretilmiştir. Sonuç olarak öğretmenler uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandıkları uyum

sağlamakta güçlük çektikleri, bireysel çabaları ile çalışmalarını sürdürdükleri ve öğrencilerin devamsızlık

yapmaları motivasyonlarını düşürdüğü sonuçlarına ulaşılmıştır. Yenilikçi öğretim özellikle çağa uygun öğretim,

öğrenmeyi öğrenme ve öğrencinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alma ile ilişkilendirilmiştir. Uzaktan

öğretimde çoğunlukla web2 araçları, online uygulamalar, sunum programları gibi dijital temelli etkinliklere yer

verilirken yüz yüze eğitimde de kullanılabilen örnek olay, rol oynama, gösterip-yaptırma gibi tekniklerin de

kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda değişen eğitim durumlarına uygun yenilikçi

öğretim yapılabilmesi için gün yüzüne çıkan sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir.