Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Yer Alan Sözcüklerin Sıklık Görünümleri


Creative Commons License

Özcan E., Dağ Tarcan Ö.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.72-80, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yabancı Dil Olarak Türkçe ders kitaplarının özelliklerinden biri de Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenen öğrenicilerin dil öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları sözcükleri içermesidir. Bu doğrultuda öğrenicilerin özellikle ileri seviyelerde günlük dilde kullandıkları sözcükleri olabildiği kadar geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle söz konusu alanda yayınlanan ders kitaplarında, öğrenicinin sözcük dağarcığını geliştirmek ve pekiştirmek için farklı konu ve içeriklerde okuma metinlerine yer verilmektedir. Okuma metinleri, öğrenicilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmekle birlikte aynı zamanda var olan sözcük dağarcığını pekiştirmeye ve geliştirmeye yönelik içeriğe de sahip olmalıdır. Okuma metinlerinde yer alacak sözcüklerin belli ölçütler doğrultusunda seçilmesi, o ders kitabının kalitesini artırmakla birlikte aynı zamanda öğrenicilerin sözcük dağarcığına olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla, yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alacak okuma metinlerindeki sözcük seçiminin mutlaka belli ölçütlere göre yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, B2 dil seviyesine gelmiş bir öğrenicinin Türkçenin en sık kullanılan sözcüklerini bilmesi hedeenebilir diyebiliriz çünkü B2 dil seviyesi, öğrenicinin artık dili rahat bir biçimde kullanmaya başladığı, yazılanları anlama konusunda sıkıntı yaşamadığı ileri bir seviyedir. Bu nedenle, kuramsal olarak B2 gibi belli bir seviyeye erişen öğrenicilerin temel sözcüklerin yanı sıra dilde sıklıkla rastlanan sözcükleri de bildikleri varsayılmaktadır. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerindeki sözcüklerin Türkçe Sıklık Sözlüğünde yer alan, en sık kullanılan sözcüklerle aralarında bir örtüşme olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar doğrultusunda Yabancı Dil Olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerindeki sözcük dağarcığının B2 düzeyindeki yapılanışı ortaya konacak ve ders kitaplarında yer alan okuma metinlerindeki sözcüklerin seçimine eleştirel bir bakış açısı geliştirilecektir. Çalışmadan elde edilecek çıktıların, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kitaplarını daha nitelikli ve daha hedef odaklı olmasını sağlayacağı düşünülmektedir.