ANALYSIS OF ORIENTATION OF BEDROOM MASSES IN ACCOMMODATION BUILDINGS IN ISTANBUL


KERESTECİOĞLU S. F., BÜYÜKEKİZ ŞİMŞEK E.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development 2017, Isparta, Turkey, 21 September 2017, pp.244-247

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.244-247
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Analysis of Orientation of Bedroom Masses in Accommodation Buildings in Istanbul - From the Sustainable Tourism Point of View

Assoc. Prof. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU, 

Graduate Student Architect Elif BÜYÜKEKİZ ŞİMŞEK, 

Yıldız Technical University/Department of Architecture, İstanbul, Turkey  

Yıldız Technical University/Department of Architecture, İstanbul, Turkey 

*Responsible author e-mail: buyukekiz.elif@gmail.com 

Abstract İstanbul is the second largest and important tourism destination after Antalya in Turkey. 12,414,677 tourists visited İstanbul, whose total bed amount was 143,782 in 2015. The decisions that are composing the orientation of accommodation buildings affect the profitability of the facilities, use of sustainability of the resources and sustainable tourism (orientation to view and energy saving). The purpose of study is to scrutinize the decisions, which have been made for the orientation of the bed masses, and to analyze orientation decisions by way of twenty sample hotels and to tabulate analysis. Methods and materials: ? Maps showing all hotels in İstanbul have been obtained. Number of hotels in each province of İstanbul has been obtained. The results indicate that the hotels are concentrated in the culture triangle [Enlil, Z., Dinçer, I · , Evren, Y. and Seçkin, E., Istanbul’da Kültür Turizmi I ·çin Yenilikçi Stratejiler, 1st ed. Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, 2011.] and the historical peninsula. ? Twenty sample hotels have been selected considering the location, type, orientation and relation with view criteria. ? Particular wind maps for the selected hotels have been used for identification of dominant wind, speed of wind for each season and direction thereof, which affects the bedroom masses. ? Orientation decisions have been reviewed under climatic, environmental and regulative titles and the result been tabulated. In the study, twenty hotels’ bed mass orientation decisions have been analyzed in respect of decreasing the heating-cooling loads by way of orientation. Orientation of building façade, windward in summer and sunward in winter, is very important for the profitability of a facility and sustainability of the resources. Bed mass orientation decisions have been classified under three main titles, which are climatic (heating-cooling loads, wind), environmental (activity zone, view restriction, pricing policies, location of shading elements) and regulative titles and tabulated accordingly. Bed mass orientations of twenty sample hotels, in the table, have been examined in detail as per the aforementioned design-related decisions. This work was supported by Research Fund of the Yildiz Technical University. Project Number: 2016-03-01-YL03. 

Key words: Sustainable tourism, hotels, wind, sun, view, elevation, İstanbul, accommodation building, energy saving, hotel room, orientation

İstanbul’daki Konaklama Yapılarının Yatak Odası Kitlelerinin Yönlenme Kararlarının Analizi Sürdürülebilir Turizm Açısından

Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECIOGˆLU

Yüksek Lisans Ögˆrencisi Mimar Elif BÜYÜKEKIZ S¸IMS¸EK 

Yıldız Teknik Üniversitesi/Mimarlık Bölümü, I ·stanbul, Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi/Mimarlık Bölümü, I ·stanbul, Türkiye

Sorumlu yazar e-posta: buyukekiz.elif@gmail.com

Özet Istanbul Antalya’dan sonra Türkiye’deki ikinci büyük ve önemli turizm destinasyonudur. 2015 yılında 12.414.677 turist I ·stanbul’u ziyaret etmis¸tir, toplam yatak kapasitesi 143.782’dir. Konaklama yapılarının yatak kitlelerinin yönlenmesini olus¸turan kararlar; tesisin ekonomik açıdan karlılıgˆını, kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve sürdürülebilir turizmi (manzaraya yönelme ve enerji tasarrufu) etkiler. Çalıs¸manın amacı; otel yatak kitlelerinin yönlenme kararlarının aras¸tırılması, örneklem 20 otelin yönlenme kararlarına göre analiz edilip analizlerin tablolas¸tırılmasıdır. Analiz yöntemi: • I ·stanbul’daki tüm otellerin (5,4,3,2,1 yıldızlı ve belediye belgeli) yerlerinin gösterimini sagˆlayan haritalar alındı. Haritadan I ·stanbul ilçelerinde kaç otel oldugˆu bilgisine ulas¸ıldı. Oteller kültür üçgeninde [Enlil, Z., Dinçer, I · , Evren, Y. ve Seçkin, E., Istanbul’da Kültür Turizmi I ·çin Yenilikçi Stratejiler, 1. Baskı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.] ve tarihi yarımadada yogˆunlas¸maktadır. • Konumlarına, türlerine, yönelimlerine ve manzarayla kurdukları ilis¸kilere göre, kriterlerden en az birini sagˆlayacak s¸ekilde 20 otel seçildi. • Seçilen 20 otel için noktasal olarak satın alınan rüzgar haritaları, otellerin yatak odası kitlelerinin cephelerini etkileyen hakim rüzgar yönlerinin belirlenmesinde, yatak kitleleri cephelerine gelen rüzgar hızlarının belirlenmesinde, birbirlerine göre kars¸ılas¸tırılmasında ve mevsimlere göre yılın kaç günü, kaç km/s hızla, hangi yönden rüzgar estigˆi bilgisine ulas¸ılmasında kullanıldı. • Yönlenme kararları aras¸tırıldı. 3 bas¸lıkta incelendi; klimatik, çevresel, yönetsel ve oteller bas¸lıklara göre incelenip bulunan sonuçlar tablolas¸tırıldı. Çalıs¸ma I ·stanbul’daki 20 otelin yatak kitlesinin yönlenme kararlarını; ısıtma-sogˆutma yüklerini yönlenme yolu ile düs¸ürülmesi açısından analiz etmis¸tir. Yatak kitlelerini manzaraya yöneltmek ve ısıtma-sogˆutma yüklerini yönlenme ile düs¸ürmek için özellikle yazın rüzgar alan, kıs¸ın ve baharda günes¸ alan bina yüzeylerini olus¸turmak tesisin ekonomik karlılıgˆını ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını etkileyen veridir. Yatak kitlesi yönlenme kararları klimatik (ısıtma-sogˆutma yükü, rüzgar), çevresel (aktivite  bölgeleri, manzara kısıtları, fiyat politikaları, gölgeleme elemanlarının yeri) ve yönetmelikler olmak üzere 3 ana bas¸lıkta toplandı. Bas¸lıklar altında olus¸turulan yönlenmeyi etkileyen kararlar bir tablo halinde sunuldu. Tabloda seçilen 20 otelin yatak kitlesinin yönlenme durumu; hangi tasarım kararına, hangi kritere bagˆlı olarak ne kadar gerçekles¸tirdigˆini göstermektedir. Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje numarası: 2016-03-01-YL03.

Anahtar kelimeler: istanbul, otel, rüzgar, günes¸, manzara, cephe, otel odası, kitle, konaklama yapıları, enerji tasarrufu, sürdürülebilir turizm