An investigation of high school students' views about tourism issues in geography course in terms of various variables


İnce Z., Sağdıç M.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, vol.9, no.116, pp.34-55, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 116
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/asos.49882
  • Title of Journal : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,
  • Page Numbers: pp.34-55

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of secondary school students about tourism issues in geography course in terms of various variables. Descriptive survey model was used in the research. The sample group of the research consists of 182 students from three different highschool The Scale of Assessment of Tourism Issues in the Geography Course (CDTKDÖ), which was developed by the researchers and consists of 16 items and 5 sub-dimensions, was used in the study. Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were applied to test the construct validity of the scale. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated as α = .792. As a result of the findings, it was seen that highschool students developed a positive attitude towards tourism subjects in the geography lesson. Students' views on tourism issues in geography lesson do not differ according to the gender variable. However, there is a significant difference according to the class variable and the school type variable. According to the grade variable, the 12th grade average is significantly higher than the 11th grade average. According to the school type variable, a positive significant difference was found between the scores of the Vocational Technical Anatolian Highschool students and the Anatolian Imam Hatip Highschool students' scores. In line with these results, it is recommended to increase the number of learning acquisitions that tourism subjects are covered in geography lessons in high schools according to the grade levels in order to better grasp and understand tourism issues.

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersindeki turizm konuları hakkındaki görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. . Araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklem grubunu üç farklı ortaöğretim kurumundaki 182 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen, 16 madde ve 5 alt boyuttan oluşan Coğrafya Dersindeki Turizm Konularını Değerlendirme Ölçeği (CDTKDÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α = .792 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersindeki turizm konularına karşı olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin coğrafya dersindeki turizm konuları hakkındaki görüşleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemektedir. Ancak sınıf değişkeni ve okul türü değişkenine göre anlamlı farklılık vardır. Sınıf değişkenine göre 12.sınıflar ortalaması 11.sınıf ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. Okul türü değişkenine göre ise Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri puanları ile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda turizm konularının daha iyi kavranması ve anlaşılması için liselerde coğrafya derslerinde turizm konularının işlendiği kazanım sayısını sınıf seviyelerine göre arttırılması önerilmektedir