BİR ÜRÜN OLARAK KİTLESEL KONUT TASARIMINDA GENETİK ALGORİTMALARIN KULLANIMI


Sunal Y. G., Başdoğan S.

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 25 December 2021 - 26 January 2022, pp.624-625

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.624-625
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemizde her geçen gün artan barınma ihtiyacı ve özellikle büyük şehirlere yaşanan göç ile ortaya

çıkan nüfus artışı barınma sorununu beraberinde getirmiş, bu sorun kamu ve özel sektörün desteğiyle

kitlesel konut üretim biçimleri olarak gündeme gelmiştir. Bu nedenle önemi giderek artan ve karmaşık


verilerin çoklu entegrasyonunu gerektiren büyük ölçekli konut projelerinde ön tasarım aşamasında al-

ternatif tasarım kararı türetme süreçlerinin geleneksel yöntemlerle oldukça uzun zaman alması, hesap-

lamalı tasarım araçlarına olan ihtiyacı bir kez daha gündeme getirmektedir. Mimaride kavramsal tasa-

rımdan uygulama aşamasına kadar her aşamada sıkça kullanılan Hesaplamalı Tasarım yaklaşımları ile


daha kısa sürede daha verimli sonuçlar üretilebilmektedir. Farklı işlevleri ve farklı türde kullanıcıları


içeren kitlesel konut projelerinde sayısal araçların üretken yapılarından faydalanmak; özgünlüğe, niteli-

ğin artmasına ve üretim potansiyellerinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı kitlesel


konut üretiminde ön tasarım aşamasında kullanıcı değişkenlerine bağlı olarak hesaplamalı tasarım ara-

cıyla kütlesel tasarımların, mimarlar tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda analiz edilerek hızlı


bir şeklinde oluşturulmasıdır. Çalışma kapsamında Zeytinburnu Kazlıçeşme’ de seçilen arazide kitlesel


konutların ön tasarım aşamasında genel yerleşim ve kitle kararlarının alınmasında genetik algoritmalar-

dan yararlanılmıştır. Kullanıcıya bir karar destek sistemi olarak hizmet edecek olan modelde hesapla-

malı tasarım aracı olarak Rhino -Grasshopper yazılımı seçilmiştir. Kitlesel konut çeşitlenmelerinin oluş-

turulması için seçilen evrimsel hesaplamaların modele entegrasyonu, çoklu veri analizi ve optimizas-

yonu için ise Wallacei X eklentisinden yararlanılmıştır. Genetik algoritmalar ile elde edilen sonuç ürün-

ler içerisinden, hedeflenen kriterlere en yakın değerleri sağlayan tasarımların seçimi yapılarak arazi öze-

linde çok sayıda alternatif kitlesel çözümlere kısa sürede ulaşılmıştır.