Renewable energy potential within the scope of existing research stations in Antarctica and a preliminary study on the Turkish Research Base


YİĞİT Ş., İŞİLER M., BAKİRMAN T., SELBESOĞLU M. O.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.420-431, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Antarctica is a continent that does not have a native population due to its climate characteristics and topographic conditions. Today, the current population on the continent consists of officials and researchers living in research stations established for scientific activities. More than 30 countries have conducted scientific studies with over 100 research stations in Antarctica. For the relevant stations to continue their activities, their energy needs must be met uninterruptedly. Even though the usage of renewable energy sources has recently increased in the relevant stations, most stations continue to produce their energy with fossil fuels. Countries carrying out their activities on this continent must protect Antarctica's ecosystem and natural and living resources. Fossil fuels release polluting gases into the environment and increase carbon emissions. In this context, it is necessary to examine the existing renewable energy potentials in the continent, and renewable energy facilities should be increased. First, this study is aimed to analyze the current renewable energy potential of 20 selected research stations in Antarctica. In the second stage of the study, a potential situation analysis was made regarding the use of renewable energy on Horseshoe Island, where the Turkish Research Station is planned to be established. Spatial analyses were conducted by comparing the MERRA-2 reanalysis data developed by NASA's Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) with the data from the two existing research stations near Horseshoe Island. Thus, a preliminary study has been made on the renewable energy resources that the Antarctic Turkish Research Base can use.
Antarktika, iklim özelliklerinden ve topoğrafik şartlarından dolayı üzerinde yerli nüfus barındırmayan bir kıtadır. Günümüzde kıta üzerindeki mevcut nüfusu bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için tesis edilen araştırma istasyonlarında yaşayan görevli ve araştırmacılar oluşturmaktadır. Antarktika’da 30’dan fazla ülke 100’ün üzerinde araştırma istasyonu ile bilimsel çalışmalar yürütmektedir. İlgili istasyonların faaliyetlerini sürdürebilmesi için enerji ihtiyaçlarının kesintisiz bir şekilde karşılanması gerekir. Son yıllarda birçok istasyonda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış olsa da buradaki istasyonların çoğu enerjilerini fosil yakıtlardan sağlamaya devam etmektedir. Ülkeler kıta üzerindeki faaliyetlerini gerçekleştirirken Antarktika’nın ekosistemini, doğal ve canlı kaynaklarını korumak zorundadır. Fosil yakıtlar çevreye kirletici gazlar salmakta ve karbon emisyonunu arttırmaktadır. Bu bağlamda kıtadaki mevcut yenilenebilir enerji potansiyellerinin incelenmesi ve bu alanda projelerin arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle Antarktika’daki seçilmiş 20 araştırma istasyonu kapsamında bir inceleme yapılmış, mevcut enerji kullanımları ve potansiyelleri analiz edilmiştir. Çalışmanın devamında Türk Araştırma Üssü’nün kurulması planlanan Horseshoe Adası özelinde yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin potansiyel durum incelemesi yapılmıştır. NASA’ya bağlı Küresel Modelleme ve Asimilasyon Ofisi (GMAO) tarafından geliştirilen MERRA-2 yeniden analiz verileri ile Horseshoe adasının yakınında bulunan mevcut iki araştırma üssüne ilişkin veriler kıyaslanarak mekânsal analizler gerçekleştirilmiş, Antarktika Türk Araştırma Üssü’nün kullanabileceği yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bir ön incelemede bulunulmuştur