A New Technical Proposal: Punctuation Teaching Technique


Creative Commons License

Çatak M., Karadeniz İ., Gürel S., Bavlı B.

INTERNATIONAL PEGEM CONFERENCE on EDUCATION, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.1078-1079

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1078-1079
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

A new technique was created based on the widespread punctuation marks. When determining punctuation marks, general marks in the technique were determined by using not only Turkish but also English language. Considering the philosophy of education adopted today, punctuation is a structure that can be applied in numerical, verbal and special education fields, as well as the fact that the technique contains visual elements and the application of this technique is clear. Thus, it can be said that this technique will facilitate the learning processes of hearing impaired students and contribute to this process. When composing punctuation teaching technique, it was conceived as a technique that contributes to high level thinking levels such as reflective, innovative thinking and evaluation of students and enables students to be activated in a positive classroom environment. The punctuation marks used

for the technique to have a universal quality are (full stop), (question mark), (double quotation marks), (exclamation points in parentheses) and (colon). The punctuation marks in this technique are associated with four parts: explanation, question, answer and evaluation.

The aim of this study is to provide a new technique to the educational literature, to improve the

learning quality of disadvantaged groups of learners and to facilitate the learning process; to provide

equal learning opportunities to all students and to help students to take advantage of these learning

opportunities and to ensure that the student is active by being at the center of the learning process. In

addition, students can avoid the lesson from monotony by learning with fun in the classroom environment

and to activate passive, timid, introverted students; improving student achievements in terms of quality

and quantity by improving students' thinking skills is one of the primary objectives of this proposal

technique. It is important that punctuation teaching technique for students in all levels, especially

disadvantaged students, and the possibility of punctuation teaching technique to activate the students

with hearing impairment and learning disability as well as mildly mentally inclusive students. The fact that

suitable of this technique for most topics and learning outcomes in the subjects and its applicability and

uniqueness in terms of structure also increases the importance of this study.

Noktalama işaretlerinin dünyada yaygınlık göstermesi ve geniş kitleye hitap etmesinden

ilham alınarak yeni bir teknik oluşturulmak istenmiştir. Noktalama işaretleri belirlenirken sadece

Türkçe dilinden değil, İngilizce dilinden de faydalanılarak teknik içerisindeki genel işaretler

belirlenmiştir. Günümüzde benimsenen eğitim felsefesi göz önüne alındığında, noktalama öğretim

tekniğinin sayısal, sözel ve özel eğitim alanlarında uygulanabilecek bir yapıda olması, ayrıca

tekniğin görsel öğeleri barındırması sayesinde kullanımının ve uygulamasının açık ve net olması bir

avantaj sağlamaktadır. Böylece bu teknik ile işitme engelli öğrencilerin öğrenme süreçlerinin

kolaylaştırabileceği ve bu sürece katkı sağlanabileceği söylenebilir. Noktalama öğretim tekniği

öğrencilerin yansıtıcı, yenilikçi düşünme ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerine

katkı veren ve öğrencilerin pozitif bir sınıf ortamında aktifleşmesini sağlayan bir teknik olarak

düşünülmüş ve oluşturulmuştur. Tekniğin evrensel bir nitelik taşıması için kullanılan işaretler ise

(iki nokta), (soru işareti), (tırnak işareti), (parantez içi ünlem) ve (nokta)’dır. Bu teknikte yer alan

noktalama işaretleri ders işlenirken açıklama, soru, cevap ve değerlendirme olmak üzere dört kısım ile ilişkilendirilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, eğitim literatürüne yeni bir teknik kazandırmak, dezavantajlı öğrenen

gruplarının öğrenme niteliğini artırmak ve öğrenme sürecini kolaylaştırmak; tüm öğrencilere eşit

öğrenme fırsatları sunarak bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak ve öğrencinin, öğretim

sürecinin merkezinde yer alarak aktif olmasını sağlamaktır. Bunlarla birlikte öğrencilerin, sınıf

ortamında eğlenerek öğrenmeleriyle dersi monotonluktan kurtarabilmek ve pasif, çekingen, içine

kapanık öğrencileri aktifleştirmek; öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirerek, öğrenci

kazanımlarını nitelik ve nicelik yönünden geliştirebilmek bu teknik önerisinin öncelikli amaçları

arasında yer almaktadır. Noktalama öğretim tekniğinin her düzeydeki öğrenciye özellikle

dezavantajlı öğrencilere, hem bilişsel hem de duyuşsal olarak hitap edebilecek düzeyde olma

ihtimali ile noktalama öğretim tekniğinin, yine işitme engelli ve öğrenme güçlüğü olan hem de hafif

düzeyde zihinsel engelli olan kaynaştırma öğrencilerini etkinleştirebilme ihtimalinin de olması

önemli olarak görülmektedir. Bu tekniğin derslerdeki çoğu konulara, kazanımlara uygunluk

göstermesi, uygulanabilirliğinin kolay olması ve noktalama öğretim tekniğin yapı bakımından

özgün olması da bu çalışmanın önemini arttırmaktadır.