Öğretmen Yetiştirme Programlarında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İhtiyacı


Creative Commons License

Önal İ., Erişen Y.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.62-78, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüz dünyasında insan yaşamını derinden etkileyen ve hemen her alanında meydana gelen değişme ve gelişmelere bireylerin ayak uydurabilmesi ve katkı sağlayabilmesi için 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim, girişimcilik vb. becerilerin etkili bir şekilde öğretilmesi ve öğrenilmesi bir zorunluluk olmuştur. Yaşamın birçok alanında başarılı olmak için bireylerin güncel problemlere farkındalıkla yaklaşması, kendine özgü görüş geliştirmesi ve aktif olarak çözüm sürecine katılması açısından önemli görülen eleştirel düşünme 21. yüzyılın nitelikli eğitim anlayışı içerisinde öncelikli bir konuma gelmiştir. Bu çalışmada, eleştirel düşünme eğitiminin birey ve toplum açısından gerekliliği ulusal ve uluslararası boyutta ele alınarak özellikle öğretmen yetiştirme programları içerisindeki gerekliliğine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.