İmplant Konumlarının Anterior Maksillada Oluşturacakları Etkilerin Biyomekanik Olarak Araştırılması


Bölükbaşı N., Koçak A., Özdemir T.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, European Oral Research, vol.46, pp.15-28, 2012 (ESCI)

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, anterior maksillada uygulanan dental implantların lokalizasyonlarının

implantlar çevresinde oluşan gerinim değerlerine olan etkisinin sonlu eleman analiz yöntemi ile araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Tomografi görüntülerinden yararlanılarak farklı implant lokalizasyonlarını

içeren beş model hazırlanmıştır. Oluşturulan modellerdeki implant dağılımları şu şekildedir; birinci

modelde iki kanin, ikinci modelde her iki kaninler ve bir orta kesici, üçüncü modelde her iki kanin ve

orta kesici, dördüncü modelde iki kanin ve bir yan kesici, beşinci modelde her iki kanin ve yan kesici

dişler bölgelerine implantlar yerleştirilmiştir. Dikey yüklemede tüm kuronlara, yatay yüklemede ise

kanin bölgesindeki implantlara kuronun üzerinden 100 Newton’luk çiğneme kuvveti uygulanmıştır.

Bulgular: En yüksek gerinim değerleri krestal kemikte ölçülmüştür. Beşinci model dikey yüklemede

rezorpsiyon açısından en yüksek, yatay yüklemede en az riske sahip modeldir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları referans alınarak anterior maksilla için tedavi planlamaları yapılabilir.

Rezorpsiyon riski bulunan implantlarda implant-kemik temas alanının arttırılması sağlanarak

oluşabilecek riskler azaltılabilir.