Sephardic music in Renan Koen’s compositions


Creative Commons License

Şenol Ö., Eruzun Özel A.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.123-136, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study has been prepared in order to determine that the representatives of Sephardic music living in Istanbul still exist and to examine the extent to which Sephardic music affects the compositions of Renan Koen. Sephardic music has become a very diverse music in itself, extending from North Africa to the Balkans, from Spain to Israel, by interacting in different ways in the historical process. It has been observed that the Sephardic peoples living in Turkey since 1492 were influenced by the Turkish Makam Music, Folk Music, Greek Music, Rembetiko and the religious music of Jewish traditions and customs. Sephardic people were able to carry their own music to the geographies they were in through immigration. The Ottoman Empire was also one of the settlements where the Sephardic took refuge and had a musical memory that lasted for more than five hundred years. It is seen that the most important factor in the transmission of this memory from generation to generation until the twenty-first century is musicians and composers. Renan Koen, one of the composers of our time; she composed many classical and contemporary compositions and took an inno- vative role in the performances and arrangements of Sephardic music. At the same time, she worked as a transmitter and brought a new style to Sephardic music with the arrangements she made. In the context of Sephardic music, a verbal interview was made with Renan Koen, and her compositions were examined and a conclusion was reached about the original com- positions that the artist applied to Sephardic melodies.

Bu çalışma, İstanbul’da yaşayan Sefarad müziği temsilcilerinin halen varlığını koruduğunu tespit etmek ve Sefarad müziğinin Renan Koen’in eserlerini ne derecede etkilediğini incele- mek amacıyla hazırlanmıştır. Sefarad müziği, tarihsel süreç içerisinde farklı etkileşimlerde bulunarak Kuzey Afrika’dan Balkanlara, İspanya’dan İsrail’e kadar uzanan, kendi içinde çok çeşitliliğe sahip bir müzik haline gelmiştir. 1492 yılından günümüze kadar Türkiye toprak- larında yaşayan Sefaradların makamsal Türk Müziği, Halk Müziği, Yunan Müziği, Rembetiko ve Yahudi gelenek ve göreneklerinin dinî müziklerinden etkilendiği görülmüştür. Sefaradlar, göç yoluyla bulundukları coğrafyalara kendi müziklerini taşıyabilmişlerdir. Osmanlı Devle- ti de Sefaradların sığındığı yerleşim yerlerinden biri olmuş ve beş yüz yılı aşkın süre devam eden bir müzik hafızasını bünyesinde barındırmıştır. Bu hafızanın nesilden nesile aktarılarak yirmi birinci yüzyıla kadar gelmesindeki en önemli etkenin, müzisyenler ve besteciler olduğu görülmektedir. Çağımızın bestecilerinden Renan Koen; klasik ve çağdaş tarzda pek çok eser bestelemiş, Sefarad müziği icralarında ve düzenlemelerinde yenilikçi bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda bir aktarımcı olarak çalışmalarını yürütmüş ve Sefarad müziğine yapmış olduğu düzenlemeler ile yeni bir üslup kazandırmıştır. Sefarad müziği bağlamında Renan Koen ile sözlü görüşme yapılarak eserleri hakkında incelemelerde bulunulmuş ve sanatçının Sefarad ezgilerine uyguladığı özgün kompozisyonlar hakkında bir sonuca varılmıştır.