Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında Müze Eğitimi ile İlişkilendirilen Öğelerin İncelenmesi


TEZCAN AKMEHMET K.

International Journal of Research in Fine Arts Education, no.1, pp.164-177, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Museums are seen as one of the most important out of school learning environments which supports visual arts education. Today, it is encouraged to use museums as an educational environment in teaching visual arts in many countries.Visual arts course is the only resource for many children's art education in Turkey. Therefore, the efficient implementation of the visual arts course and enabling students to gain its objectives in primary and secondary schools

are of particular importance. With the support of museum education activities, maximum benefit can be obtained via the visual arts course. In visual arts course, there are many components that affect the effective use of museums as a learning environment, such as ‘teachers' knowledge and skills in using museums’ ‘education programs offered by museums to schools’, “publications related to the subject’, ‘teacher guides’, etc. however, the curriculum of the visual art course is at the centre. The aim, objectives and achievements of the curriculum affect the use of museums in the visual arts course. For this reason, some directions should be done for using museums for educational purposes and the use of museums in visual arts teaching must be clear in the program.

Aim

The aim of this study is to analyse the use of museums in visual arts courses of primary and

secondary schools to support curriculum. For this purpose, firstly the elements related to the museum education applications in the ‘2018 Visual Arts Curriculum Guide’ were determined, then how to relate these elements and the methods for the implementation of museum education practices were examined.

Method

This study is a descriptive study based on screening model in general. The data of the research was collected by qualitative research methods. The sample of the study is 2018 ‘Visual Arts Course Curriculum Guide’ for primary and secondary schools. First of all, the elements related to the museum education in the Visual Arts Course Curriculum were determined. Then, the achievements under the learning area of ‘Cultural Heritage’ were separately analysed for both primary and secondary schools in relation to the elements identified within the scope of the research questions.

Results

In the 2018 Visual Arts Course Curriculum Guide, it is seen that the relationship with the museum education are established with the elements as ’learning area‘, ‘aim’, ‘achievement’ and ‘content’. The learning area that is related to museum education in the program is the ‘Cultural Heritage’. However, there is not enough explanation on how museums will be use in relation to visual arts in the learning are of ‘Cultural Heritage’. Actually it can be used to establish museum education relationship with many of the achievements of the learning areas of ‘visual communication and formatting’, ‘art criticism and aesthetic’ The same situation is valid for the learning area of 'cultural heritage’. It is believed that it should be suggested various methods to use of museums in education with different achievements of all learning areas in the program and the examples of activities should be given for their achievements.

When we examine the achievements in relation to museum education, it is seen that there are concepts related to museology as well as museum education such as ’understanding your own culture’, ’understanding different cultures, ‘intercultural education’, ‘universality ’and ‘protection of cultural heritage ‘. There is limited explanation on how to use museums in visual arts education. It is thought the relation between the elements of the 2018 Visual Arts Course Guide and museum education needs to be developed . The explanations for the activities related to museum education must be clear. To suggest various methods may increase the use of museum education by teachers in the program. By this way, the achievements of the visual arts course can be realized more effectively with the support of museum education.

Görsel Sanatlar Derslerinde müzelerin kullanılmasını etkileyen “öğretmenlerin müzeleri kullanma konusundaki bilgi ve becerileri”, “müzelerin okullara sunduğu eğitim programları”, “konu ile ilgili yayınlar”, “çeşitli kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği çalışmalar”, “öğretmen kılavuzları” gibi pekçok öğe vardır; ancak dersin öğretim programı merkezde yer almaktadır. Öğretim programında yer alan amaç ve hedefler, kazandırılacak bilgi ve becerilere göre ders ve dolayısıyla müzelerin kullanımı biçimlendirilmektedir. Bu nedenle programın müzelerden öğretim amaçlı faydalanılmasına yönlendirmeler yapması ve görsel sanatlar öğretiminde müzelerin kullanımının açık ve net olması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı ilkokul ve ortaokul ‘Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda müzelerin kullanımının incelenmesidir.  Bu amaca yönelik olarak müze eğitimi uygulamalarıyla ilişki kurulan öğeler belirlenerek bu öğelerle nasıl bir ilişki kurulduğu ve müze eğitimi uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik yöntem önerileri incelenmiştir.

Bu çalışma genel olarak tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır.Doküman incelemesi yöntemi ile 2018 “İlkokul ve Ortaokul Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programı'ndaki müze eğitimi ile ilişki kurulan öğeler belirlenmiştir. Daha sonra ilkokul ve ortaokul için ayrı ayrı Kültürel Miras Öğrenme alanı altında yer alan kazanımlar araştırma soruları kapsamında belirlenen öğelerle ilişkili olarak analiz edilmiştir.

2018 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda müze eğitimi ilişkilendirmenin Programın ‘öğrenme alanı’, ‘amaç’, ‘kazanım’ ve ‘içerik’ öğeleri ile kurulduğu görülmektedir. Programda müze eğitimi ile ilişki kurulan alan, ‘Kültürel Miras‘ öğrenme alanıdır. Ancak Programda ‘Kültürel Miras’ öğrenme alanında yöntem olarak müzeleri nasıl inceleyecekleri ve görsel sanatlar ile ilişkilendirecekleri konusunda yeterli açıklama bulunmamaktadır. Aslında “Görsel İletişim ve Biçimlendirme’ ile ‘Sanat Eleştirisi ve Estetik’ öğrenme alanında yer alan pek çok kazanım ve açıklamalarla müze eğitiminin ilişkilendirilmesi yapılabilir. Aynı durum ‘Kültürel Miras’ öğrenme alanı için de söz konusudur. Programda yer alan tüm öğrenme alanlarının farklı kazanımlarıyla ve bu kazanımlara yönelik etkinlik örnekleriyle müzelerin eğitimde kullanılmasına yönlendirme yapılması gereği görülmektedir. 

Müze eğitimi ile ilişki kurulan kazanımları incelediğimizde ‘içerik’ olarak müze eğitiminin yanısıra müzecilikle ilgili kendi kültürünü tanıma’, ‘farklı kültürleri tanıma’, ’kültürel miras, ’kültürlerarası eğitim’ gibi kavram ve konuların yer aldığı görülmektedir. Programda görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ile ilişkili olarak uygulamalar konusunda yöntem açısından yeterli yönlendirme yapılmadığı görülmemektedir. 2018 Görsel Sanatlar Ders Öğretim Programı öğelerinin müze eğitimi ile ilişkilendirilmesinin yeterli olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.