Determination of Self Efficiencies for Turkish Teacher Candidates to Use Listening Strategies


Kurudayıoğlu M., Yazıcı E. , Göktentürk T.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.300-304

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.300-304

Abstract

In this study, it is aimed to determine the self-efficacy perceptions of the participants who are participating to the study as a study group of Turkish teacher candidates at Yıldız Technical University. The study, which was designed in the case study model of qualitative research methods, was based on a multi-state pattern. A meeting was conducted with 40 students in order to determine self-efficacy perceptions of Turkish teacher candidates for listening strategies of Yıldız Technical University. Obtained data were solved and analyzed in NVivo program through content analysis. The findings obtained at the end of the content analysis process were presented to the expert opinion and it was concluded that the categories obtained at the end of the visualization process were 94,05 % reliable. The findings show that participants expressed their self-efficacy towards listening strategies under 3 themes. In the themes separated before listening, listening order and post-listening, it was seen that the participants expressed their opinions within the 101 categories and the findings were examined in the light of the problem statement of the study and the data obtained from the literature review. At the end of the research, findings and recommendations regarding self-efficacy of Turkish teacher candidates for using listening strategies were made. Keywords: Listening Strategies, Turkish Teacher Candidates, Self-Efficiency Perceptions

Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmeni adaylarından çalışma grubu olarak araştırmaya katılan katılımcıların dinleme stratejilerini kullanmaya yönelik öz yeterlilik algılarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma metotlarından vaka çalışması modelinde tasarlanan araştırmada bütünlüklü çoklu durum deseni esas alınmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerine yönelik öz yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla 40 öğrenci ile görüşme çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla NVivo programında çözülerek bulgulaştırılmıştır. İçerik analizi sürecinin sonunda elde edilen bulgular uzman görüşüne sunulmuş ve güvenilirlik analizi yapılarak bulgulaştırma süreci sonunda elde edilen kategorilerin % 94,05 oranında güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular katılımcıların 3 tema altında dinleme stratejilerine yönelik öz yeterliliklerini ifade ettiğini göstermektedir. Dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası olarak ayrılan temalarda katılımcıların 101 kategori içinde görüşlerini ifade ettiği görülmüş ve elde edilen bulgular araştırmanın problem cümlesi ve literatür taramasından elde edilen veriler ışığında incelenmiştir. Araştırma sonunda bulgulardan ve literatür taramasından hareketle Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerini kullanmaya yönelik öz yeterliliklerine dair tespit ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dinleme Stratejileri, Türkçe Öğretmeni Adayları, Öz Yeterlilik Algısı