DEVELOPMENT OF ANALYTICAL RUBRIC FOR A2 LEVEL WRITING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE


Creative Commons License

Tekin E., Sallabaş M. E.

ANASAY, vol.6, no.22, pp.81-95, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 22
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33404/anasay.1181729
  • Journal Name: ANASAY
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.81-95
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to develop an analytical rubric to evaluate the written expression skills of students at the A2 level of teaching Turkish as a foreign language and to present the validity and reliability of this rubric. The data of the study were obtained by evaluating the papers of twenty-six students by five field teachers working at the center of teaching Turkish as a foreign language in two different universities. During the development of the rubric, the items were determined according to the literature review, CEFR A2 competencies and expert opinions. For the validity proof of the developed analytical rubric, the agreement between the opinions of the field teacher and the assessment and evaluation experts on each criterion and definition was evaluated with the simple agreement percentage. At the inter-rater reliability point, the Intraclass Correlation coefficient was calculated for each item. With this correlation, the percentage of inter-rater reliability agreement was calculated. As a result of the analyzes made, there was a consensus among the experts about the validity of the tool; Within the scope of reliability, it was revealed that the reliability of the evaluations between different raters was highly consistent. It has been concluded that the developed analytical rubric is a valid and reliable tool. Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, A2 Level, Writing Skill, Rubric.

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesindeki öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini değerlendirmek üzere analitik rubrik geliştirmek ve bu rubriğin geçerlik ve güvenirliğini sunmaktır. Araştırmanın verileri, iki farklı üniversitede yabancı dil olarak Türkçe öğretimi merkezinde görev yapan beş alan öğretmeninin yirmi altı öğrencinin çalışma kâğıtlarını değerlendirmesiyle elde edilmiştir. Rubriğin geliştirilmesi aşamasında maddeler, literatür taramasına, CEFR A2 yeterliklerine ve uzman görüşlerine göre belirlenmiştir. Geliştirilen analitik rubriğin geçerlik ispatı için alan öğretmenleri ile ölçme ve değerlendirme uzmanlarının her maddeye ve maddelerin tanımlamalarına ilişkin görüşleri arasındaki uyum, basit uyuşum yüzdesi formülüyle değerlendirilmiştir. Puanlayıcılar arası güvenirlik noktasında Intraclass Correlation katsayısı her bir madde için hesaplanmıştır. Bu korelasyon ile birlikte puanlayıcılar arası güvenirlik uyuşum yüzdesi hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda aracın geçerliği kapsamında uzmanlar arasında görüş birliği olduğu; güvenirliği kapsamında da farklı puanlayıcılar arası değerlendirmelerin güvenirliğinin yüksek düzeyde tutarlı olduğu ortaya çıkmıştır. Geliştirilen analitik rubriğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, A2 Seviyesi, Yazma Becerisi, Rubrik, Dereceli Puanlama Anahtarı.