INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ SCHOOL BURNOUT, GENDER AND SOCIAL PROBLEM SOLVING


Creative Commons License

Eryılmaz A., Bırni G., Sipahi T.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.34, pp.617-627, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 34
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16990/sobider.4793
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.617-627
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study is to examine the relationships between school burnout, gender and social problem solving in vocational high school students. Method: Study group of this study contains 225 females and 105 males, 330 vocational high school students in total. Method of the study is general scanning model. Data was provided via School Burnout Inventory (SBI) and Social Problem Solving Inventory- Short Form (SPSI-SF) and analysed by multiple regression, t and Pearson correlation technique. Results: By the results gained from statistical tests, there isn’t any significant and important correlation between gender and school burnout. On the other hand, by the results of regression analyse, it is seen that student’s levels of school burnout increase along as student’s levels of negative problem orientation and avoidant style increase as well. Conclusion: School burnout and sub-dimensions of social problem solving are related with each other in different levels. This subjects requires more studies on the subject. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı meslek lisesi öğrencileri üzerinde okul tükenmişliği ile sosyal problem çözme ve cinsiyet arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 225 kadın ve 105 erkek olmak üzere 330 meslek lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi genel tarama yöntemidir. Okul Tükenmişlik Envanteri (OKE) ve Sosyal Problem Çözme Envanteri-Kısa Formu (SPÇE-KF) ile toplanan veriler SPSS istatistik programı üzerinden çoklu regresyon, Pearson korelasyonu ve t testi analizlerine tabii tutulmuştur. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet ve okul tükenmişliği arasında anlamlı ve önemli bir ilişki bulunmamıştır. Öte yandan regresyon analizi sonucunda, öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin probleme olumsuz yönelimleri ve kaçınmacı tarzları arttıkça yükseldiği bulunmuştur. Sonuç: Okul tükenmişliği ile sosyal problem çözme alt boyutları farklı düzeylerde birbirleriyle ilişkilidir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.