Sergileme Mekân ve Teknolojilerinin Tarih Boyunca Dönüşümü


Kalyoncu Fırat Ö., Gülaçtı İ. E.

Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.100, pp.2395-2411, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Exhibition spaces from past to present prioritize education and communication functions beyond exhibition, collection and accumulation. Today, as an exhibition space, museums implement visitor-oriented techniques in order to maintain the communication among the space, audience, work of art strong in exhibition design. Exhibition spaces, which change and develop with technology, keep up with this process and turn to interactive trends. In interactive exhibitions, where the viewer moves from a passive position to an active position in front of the artwork, virtual and augmented reality technologies, holograms, simulations, three-dimensional projection systems, multi-touch screens and haptic technologies are commonly used. Metaverse and NFT, which have become very popular today thanks to recent global developments, are a new and promising medium in the art world. In this study, the history of museology is briefly mentioned, exhibition spaces and methods are examined from past to present, the effects of developing technology on exhibition spaces and methods are examined, and the mentioned technologies are exemplified in the relevant sections. The aim of this study, which is based on a descriptive literature review, is to examine the cooperation of art institutions with technology and to contribute to the literature by discussing the effects of the latest developments in today's rapidly developing technology on exhibition spaces in the future. Findings point the adaptation of museums to developing societies, and that this transformation from classical museology to modern museology causes changes in exhibition spaces and technologies, as well as an attempt by museums to organize visitor-oriented exhibitions with new exhibition and presentation techniques which have emerged within the understanding of modern museology.

 

Keywords:  Interactive Media, Exhibition Techniques, Art Management, Museology. 

Geçmişten günümüze sergileme mekânları; sergileme, toplama ve biriktirmenin ötesinde, eğitim ve iletişim işlevlerini ön planda tutmaktadır. Günümüzde bir sergileme mekânı olarak müzeler, sergileme tasarımında mekân-izleyici-yapıt iletişimini güçlü tutmak adına ziyaretçi odaklı teknikler gerçekleştirmektedir. Teknoloji ile değişen ve gelişen sergileme mekânları, sürece ayak uydurarak interaktif eğilimlere yönelmektedir. İzleyicinin sanat yapıtı karşısında pasif bir konumdan aktif konuma geçtiği etkileşimli sergilerde; sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, hologramlar, simülasyonlar, üç boyutlu projeksiyon sistemleri, çok dokunuşlu ekranlar ve dokunsal (haptic) teknolojiler kullanılmaktadır. Günümüzde küresel gelişmeler sayesinde popülerleşen metaverse ve NFT kavramları ise sanat dünyasında yeni ve önü açık bir mecradır. Bu makalede kısaca müzecilik tarihine değinilmiş, geçmişten günümüze sergileme mekânları ve yöntemleri incelenmiş, gelişen teknolojinin sergileme mekân ve yöntemlerine etkisi araştırılmış ve adı geçen teknolojiler, ilgili alt başlıklarda irdelenmiştir. Betimsel literatür taramasına dayalı bu çalışmanın amacı; teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sanat kurumlarının teknoloji ile iş birliğini incelemek ve son gelişmelerin gelecekte sergileme mekânlarına etkileri üzerinde tartışarak literatüre katkı sağlamaktır. Bulgular müzelerin gelişen teknolojilere uyumunu göstermektedir ve uyum klasik müzecilik anlayışından modern müzeciliğe dönüşümüne sebep olurken; bu dönüşümün sergileme mekân ve teknolojilerinde de değişikliklere de sebebiyet verdiğini ve müzelerin ziyaretçi odaklı sergiler kurgulama isteğinin artarak modern müzecilik anlayışı içerisinde yeni sergi ve sunum tekniklerinin oluştuğunu göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler:  İnteraktif Medya, Sergileme Teknikleri, Sanat Yönetimi, Müzecilik