Atık Su Arıtma Parametrelerinden Bazılarının Elektrokimyasal Yöntemle İncelenmesi


Creative Commons License

Budak T.

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çal mada artma i lemi uygulanacak olan suyun ilk olarak pH, bulanklk, iletkenlik ve KO ölçümleri yapld. Ardndan atk su elektroliz hücresine alnd. Bazik pH de erini sa layabilmek amac ile hücreye sodyum hidroksit pelleti ilave edildi. Saf alüminyumdan olu an iki adet elektrot elektroliz hücresine daldrlarak bir do ru akm güç kayna na ba land. Bilinen scaklk de erinde, akm yo unlu u ve süre kayt edilerek elektroliz i lemi gerçekle tirildi. Elektroliz srasnda alüminyum elektrotlar sodyum hidroksit ile temas etti i zaman, reaksiyon ortamnda atomik halde hidrojen ve oksijen gazlar olu maktadr. Bu atomlar yüksek afiniteleri sayesinde pek çok farkl kirletici madde ile hidrojenasyon ve oksidasyon reaksiyonuna girerler. Sonuç olarak atk sulardaki hedef partiküller kolayca filtre edilebilen floklara dönü ür ve ortamdan kolayca uzakla trlabilirler[1]. Bu prosedüre göre artlan elektroliz hücresindeki sudan alnan numunelerle ba langç a amasnda çal lan analiz parametreleri tekrarland. Bulunan de erler arasnda azalma olup olmad  irdelendi.