İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma


Orhan Ş. F., Akkoyunlu B.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.107-116, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknolojinin günlük yaflamda kullan›m›n›n h›zla yayg›nlaflmas›yla bilgisayar ve internet yaflant›m›z›n bir parças› haline gelmifl

ve çok erken yafllarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Konunun önemi dikkate al›narak bu çal›flmada, ilkö¤retim ö¤rencilerinin internete

eriflim ve kullan›m amaçlar› incelenmifltir. Çal›flmada veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen bir anket arac›l›¤›yla toplanm›

flt›r. Elde edilen sonuçlara göre ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun interneti s›kl›kla kulland›klar›, yafl büyüdükçe internet kullanma

oran›nda art›fl oldu¤u; “oyun” amaçl› kullan›m›n yafl büyüdükçe azald›¤›, “bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok

amaçl› kullan›m›n artt›¤› görülmüfltür.