LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARLARININ VE KARİYER KAYGILARININ, KARİYER YAPILANDIRMALARINA, SORUMLULUK DUYGUSUNA VE DAVRANIŞINA GÖRE İNCELENMESİ


İlhan A. H., Yüksel Şahin F.

Sosyal Bilimler Dergisi , vol.10, no.64, pp.429-453, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 64
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.429-453
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmada, lise öğrencilerinin kariyer yapılandırmalarına, sorumluluk duygusuna, sorumluluk davranışına ve bazı değişkenlere göre kariyer kararı ve kariyer kaygısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, betimsel bir araştırma olup, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim döneminde, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan 4 lisede hazırlık, 9 ve 10. sınıfta okuyan 646 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Mesleki Karar Envanteri”, “Kariyer Kaygısı Ölçeği”, “Kariyer Yapılandırmaları Envanteri (Lise Formu)”, “Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS21 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. MANOVA-WilksLambda(λ) ve MANOVA Pillai’sTrace Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kariyer yapılandırmalarına, sorumluluk davranışına, cinsiyete ve ailenin gelir düzeyine göre lise öğrencilerinin kariyer kararı ve kariyer kaygısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sorumluluk duygusuna göre lise öğrencilerinin kariyer kararı puan ortalamaları anlamlı bir farklılık gösterirken kariyer kaygısı puan ortalamaları anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, ilgili literatür ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Kariyer Kararı, Kariyer Kaygısı, Kariyer Yapılandırmaları, Sorumluluk Duygusu ve Davranışı