EXPLANATION OF SELF-RESPECT AND EMOTIONAL AUTONOMY IN ADOLESCENTS LONELINESS


Deniz M. E., Uzun A. E., Uzun G.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.61, pp.209-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine whether the loneliness levels of individuals in adolescence have a significant relationship with the concepts of selfesteem and emotional autonomy. It consists of students who are students in secondary education institutions in the districts of Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy and Sariyer in the province of Istanbul. 195 of the students participating in the study are female students. 191 of them are male students. In order to analyze the data collected in this study, it was preferred to use the relational survey model, which is in the general survey research category. The data of the study were collected with the "Emotional Autonomy Scale", "Rosenberg Self-Esteem Scale" and "UCLA Loneliness Scale". According to the results obtained from the research, a significant relationship was obtained between selfesteem and loneliness levels. In other words, selfesteem predicts the loneliness levels of adolescents. As a result of the study, no significant relationship was found between Emotional Autonomy and Loneliness, another variable whose effect was examined. In other words, emotional autonomy does not predict loneliness. 

Bu çalışmanın amacı, ergenlik döneminde olan bireylerin yalnızlık düzeylerinin, benlik saygısı ve duygusal özerklik kavramları ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışma grubu, İstanbul ilinde bulunan Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde ortaöğretim eğitim kurumlarındaki öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 195’i kız; 191’i ise erkek öğrencidir. Bu çalışmada toplanan verilerin analizini yapabilmek için genel tarama araştırmaları kategorisinde yer alan ilişkisel tarama modelinin kullanılması tercih edilmiştir. Çalışmanın verileri “Duygusal Özerklik Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, benlik saygısı ile yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı ilişki elde edilmiştir. Başka bir ifade ile benlik saygısı, ergenlerin yalnızlık düzeylerini yordamaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bir diğer sonuca göre, duygusal özerklik ve yalnızlık arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bir başka deyişle duygusal özerklik, yalnızlığı yordamamaktadır.