Politik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi


Creative Commons License

Köksal H., Erol M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.444-471, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to develop the political literacy scale. The study group consisted of 440 undergraduate students studying at a university in Istanbul. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were used in the study. EFA result indicates that the scale consists of 24 items and 5 factors and 63,852% of the total variance is explained. Factors were named as Political Expertise, Political Knowledge, Political Awareness, Political Interest and Political Participation. As a result of the CFA, it was determined that the scale had 24 items and the fit indices of the structure were sufficient (χ2/sd = 1.53, RMSEA = 070, SRMR =.07). Item-total correlations of the scale were found to range between .48 and .70. Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be as .89. Based on these findings, it can be said that the scale can be used in a valid and reliable way in measuring the political literacy skills of individuals

Bu çalışmanın amacı politik okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bir üniversitede öğrenim gören toplam 440 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. AFA sonucu ölçeğin 24 madde ve 5 faktörden oluştuğunu ve toplam varyansın 63,852’sini açıklandığını göstermektedir. Faktörler “Politik Uzmanlık, Politik Bilgi, Politik Farkındalık, Politik İlgi ve Politik Katılım” olarak isimlendirilmiştir. DFA sonucunda ise ölçeğin madde olduğu ve elde edilen yapının uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (χ2/sd= 1,53, RMSEA= .70, SRMR= .07). Ölçeğin toplam madde korelasyonları .48 ile .70 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .89 olduğu saptanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, ölçeğin bireylerin politik okuryazarlık becerilerinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir.