Investigation of the Relationship Between the Administrative Behaviors of School Administrators and the Professional Belonging of the Teachers


Creative Commons License

Kaya S., Balyer A.

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, vol.1, no.1, pp.393-416

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393-416

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin yönetsel davranışları ile çalışanların mesleki aidiyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yine bu çerçevede okul yöneticilerinin yönetsel davranışları ve çalışanların mesleki aidiyetleri cinsiyet, yaş, kıdem, çalışılan okul türü ve eğitim durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma evrenini ise İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde görev yapmakta olan 411 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler ‘‘Yönetsel Davranışlar Ölçeği’’ ve “Mesleki aidiyet Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada okul yöneticilerinin yönetsel davranış düzeyleri iyi, çalışanların mesleki aidiyet düzeyleri orta düzeyde çıkmıştır. Çalışmada okul yöneticilerinin yönetsel davranışları ile çalışanların mesleki aidiyetleri yaş, mesleki kıdem, eğitim durumları ve cinsiyet değişkenlerinde farklılık göstermektedir. Yine çalışma sonucunda okul yöneticilerinin yönetsel davranışları ile çalışanların mesleki aidiyetleri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda erkek yöneticilerin de yönetsel davranış düzeylerini arttıracak hizmet içi eğitimlere yer verilebilir önerisinde bulunuluştur.