The Effectiveness of Governmental Grant Mechanisms in Turkey: Linking with Entrepreneurship


Creative Commons License

Gönel F., Partal M. O.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.57, no.654, pp.9-46, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57 Issue: 654
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-46
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Small businesses play a significant role in economic development and growth in Turkey. This paper explores a rather different puzzle, which can be named as the questioning of the existence or non- existence effect of government grants on entrepreneurship. In order to boost regional development, the government allocates grants to current or prospective entrepreneurs in order to increase the num- ber of new firms, jobs, and economic activities. However, the grant programs are now controversial since they are criticized of their effectiveness. In this paper, the effectiveness of major governmental grant mechanisms has been assessed through econometric analysis. Contrary to the expectations, the outcomes of the analysis showed that the grants provided by public institutions have insignificant effects on the stimulation of entrepreneurship, in the context of new firm establishment and new firm birth rate. Therefore, this result led to further need to search the outcomes of types and amounts of governmental grant mechanism. 

Küçük iĢletmeler, Türkiye‟nin ekonomik kalkınması ve büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalıĢma ile kamunun sağladığı hibe mekanizmalarının giriĢimcilik üzerinde var olan veya olmayan etkileri sorgulanmaktadır. Bölgesel kalkınmayı tetiklemek için giriĢimcilere kamu fonları aktarıl- maktadır. Bu vesile ile yeni firma sayılarının, istihdamın ve ekonomik hareketliliğin artırılması he- deflenmektedir. Fakat günümüzde kamunun sağladığı hibeler verimlilik çerçevesinden bakıldığında sorgulanmaktadır. Bu makalede, ekonometrik analizler aracılığıyla Türkiye‟nin öne çıkan hibe prog- ramlarının verimliliği incelenmektedir. Beklentilerin aksine, çıkan sonuçlar göstermektedir ki, dağı- tılan hibelerin kurulan yeni firma sayısı ve yeni firma doğum oranına anlamlı bir etkisi bulunma- maktadır. Bu araĢtırma neticesinde, hibe mekanizmaların türlerine ve miktarlarına göre yeni çalıĢma- ların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır.