THE EFFECT OF USING DIGITAL EXPERIMENTS IN SCIENCE COURSE ON STUDENT SUCCESS


Creative Commons License

Eyecioğlu E., Yeşilyurt M.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.29-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It can be said that experimental methods in natural sciences lessons such as the Science course are effective in learning by doing. Performing digital experiments with the new possibilities brought by technology in school and classroom environments where experimentation opportunities are limited due to the insufficiency or lack of laboratories in terms of quality and quantity has emerged as an alternative solution. The aim of this study is to investigate the effect of digital experiments used in Primary School Science course on student achievement. For this purpose, it has been compared whether there is a difference in terms of student achievement between the current curriculum and the teaching with digital experiments in the teaching of the "Effects of Force" subject of the 4th grade Science course. A total of 20 fourth grade students, 10 experimental group and 10 control group, participated in the study. In the study, quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used to determine the effect of digital experiments on students' academic achievement. The data of the research were collected by the achievement test consisting of assessment and evaluation questions in the MEB 4th grade textbook. While the current curriculum was applied in the control group, a program consisting of digital experiments was applied to the group in which the experimental study was conducted. The data were analyzed with the t-test module of Microsoft Excel 365 application. In the light of the findings, a significant difference was found between the pre-experiment and post-experiment scores of the students in the experimental and control groups. It has been concluded that digital experiments have an effect on the academic success of students.

Keywords: Science education, digital experiment, academic success

Fen Bilimleri dersi gibi doğa bilimleri derslerinde deney yöntemlerin yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerinde etkili olduğu söylenebilir. Laboratuvarların nitelik ve nicelik olarak yetersizliği veya yoksunluğu nedeniyle, deney yapma imkanlarının kısıtlı olduğu okul ve sınıf ortamlarında, teknolojinin getirmiş olduğu yeni imkanlarla dijital deneylerin gerçekleştirilmesi, alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, İlkokul Fen Bilimleri dersinde kullanılan dijital deneylerin öğrenci başarısına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 4. Sınıf Fen Bilimleri dersi ‘’Kuvvetin Etkileri’’ konusunun işlenmesinde, mevcut öğretim programı ile dijital deneylerle öğretim arasında, öğrenci başarısı açısından farklılık olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 10 deney grubu, 10 da kontrol grubu olmak üzere toplam 20 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada dijital deneylerin öğrencilerin akademik başarısındaki etkisini belirleyebilmek için ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, MEB 4. sınıf ders kitabında ki ölçme değerlendirme sorularından oluşan başarı testi ile toplanmıştır. Kontrol grubunda mevcut öğretim programı uygulanırken, deneysel çalışmanın yapıldığı gruba ise dijital deneylerden oluşan program uygulanmıştır. Veriler Microsoft Excel 365 uygulamasının, t-testi modülü ile analiz edilmiştir. Bulgular ışığında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ve sonrası puanları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Dijital deneylerin, öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri eğitimi, dijital deney, akademik başarı