JAN VERMEER'İN RESİMLERİNDE GÜNLÜK YAŞAMIN İZLERİ


Creative Commons License

Dartar S.

Erciyes Akademi, vol.36, no.2, pp.938-954, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 36 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.48070/erciyesakademi.1119547
  • Journal Name: Erciyes Akademi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.938-954
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the scenes of everyday life in Jan Vermeer's works were investigated, the main lines of the Baroque period painting art, which was shaped and developed in the light of the events that took place in the sixteenth and seventeenth centuries, and the Baroque period Dutch painting art was examined. in the sixteenth and seventeenth centuries, the sectarian wars between Catholicism and Protestantism, events such as the Thirty Years' War, and the changes in the economic field have affected people's living conditions and aperspectives, and as a result of this situation, the approach to art has changed. It has been seen that the events experienced by the societies and the changes in their lives are reflected in the artistic field, the level of prosperity developed in the Dutch society, the effect of religious events have brought about changes in the subjects covered in the paintings, and they are divided into genres such as portrait, still life and genre. It showed itself in the works of Frans Hals, where portraiture had a very important place in Dutch painting, and effective examples of the realistic approach were given in still life paintings in the period when non-religious subjects were increasingly taking place. As a master of the genre of genre painting, Jan Vermeer, reflecting the traces of daily life with the place descriptions he frequently included in his paintings, was ahead of his contemporary painters in terms of both composition and use of color. This type of painting, which is considered within the scope of the works of Jan Vermeer, one of the important representatives of the genre painting seen in the Dutch painting art of the Baroque period, constitutes the purpose of working with the artist's understanding of art and his works, while technical analysis and work analysis method were applied in the study. In the study, which deals with the Baroque period and Dutch painting, which was discussed from the end of the sixteenth century to the beginning of the seventeenth century, the works of the artist were examined based on the period in which Jan Vermeer lived, and it was concluded that he had the typical features of the genre painting in which the traces of daily life took place in his works.

Bu çalışmada; Jan Vermeer’in eserlerinde gündelik yaşam sahnelerinin araştırılması yapılmış, on altıncı ve on yedinci yüzyılda meydana gelen olayların ışığında şekillenen ve gelişme gösteren Barok dönem resim sanatının ana hatları incelenerek Barok dönem Hollanda resim sanatına ağırlık verilmiştir. On altıncı ve on yedinci yüzyıldaki; Katoliklik ve Protestanlık arasındaki mezhep savaşları, Otuz Yıl Savaşları gibi olaylar, ekonomik alanda yaşanan değişimler insanların yaşam şartlarını ve bakış açılarını etkilemiş, bu durumun neticesi olarak sanata olan yaklaşım değişkenlik göstermiştir. Toplumların yaşadığı olayların, onların yaşamlarında meydana getirdiği değişimlerin sanatsal alana da yansıdığı görülmüş, Hollanda toplumunda gelişen refah düzeyi, dini olayların etkisi resimlerde işlenen konularda değişiklikler meydana getirmiş ve kendi içinde portre, natürmort, janr gibi türlere ayrılmıştır. Portreciliğin Hollanda resim sanatında oldukça önemli bir yer bulduğu Frans Hals’ın eserlerinde kendini göstermiş, din dışı konuların giderek daha fazla yer bulduğu dönemde natürmort türündeki resimlerde de gerçekçi yaklaşımın etkili örnekleri verilmiştir. Janr resim türünün usta ismi olarak resimlerinde sıklıkla yer verdiği mekân betimlemeleriyle günlük yaşamın izlerini yansıtan Jan Vermeer, gerek kompozisyon gerekse renk kullanımı bakımından çağdaşı ressamların önünde yer almıştır. Barok dönem Hollanda resim sanatı içinde görülen janr resminin önemli temsilcilerinden Jan Vermeer’in eserleri kapsamında ele alınan bu resim türü, sanatçının sanat anlayışı ve eserleriyle çalışmanın amacını oluştururken, çalışmada teknik analiz ve eser çözümleme yöntemi uygulanmıştır. On altıncı yüzyılın sonu on yedinci yüzyılın başından itibaren ele alınan Barok dönem ve Hollanda resim sanatının ele alındığı çalışmada Jan Vermeer’in yaşadığı dönemden yola çıkılarak sanatçının eserleri incelenmiş ve gündelik yaşamın izlerinin eserlerinde yer aldığı janr resminin tipik özelliklerini taşıdığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hollanda resmi, Barok, Janr resmi, Portre, Resim.