THE RELATIONSHIP OF SPOUSE SUPPORT WITH THE MARITAL SATISFACTION AND THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEINGEŞ DESTEĞİNİN EVLİLİK DOYUMU VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLEİLİŞKİSİ


ÇİFTÇİ ARIDAĞ N., ERUS S. M., ÜNSAL SEYDOOĞULLARI S.

Electronic Journal of Social Sciences, vol.18, no.71, pp.1014-1024, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin algıladıkları eş desteğinin, evlilik doyumu ve psikolojik iyi oluşu yordayıp yordamadığını belirlemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 223 evli birey katılmıştır. Araştırmada Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen Eş Desteği Ölçeği, Ward, Lundberg, Zabriskie ve Berrett, (2009) tarafından geliştirilen, Çelik (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği ve Diener vd. (2010) tarafından geliştirilen ve Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda evli bireylerin eş desteği alt boyutlarının evlilik doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur (R=0.470. R2=0.221. F=5.820; p<.001). Duygusal destek, sosyal ilgi desteği, takdir etme desteği maddi yardım ve bilgilendirme desteği, evlilik doyumundaki toplam varyansın %22’sini açıklamaktadır. Ayrıca evli bireylerin eş desteği alt boyutlarının psikolojik iyi oluşu anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur (R=0.335. R2=0.111. F=7.511; p<.001). Duygusal destek, sosyal ilgi desteği, takdir etme desteği psikolojik iyi oluşun toplam varyansının %11’ini açıklamaktadır. Araştırma sonucunda evli bireylerin eş desteğinin evlilik doyumunu ve psikolojik iyi oluş puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur.