Çalışan ve Çalışmayan Yükseköğretim Öğrencilerinin E öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları


Creative Commons License

Yılmaz M. B. , Karaarslan Z.

6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.291-295

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-295

Abstract

Bu çalışmada e-öğrenme aracılığı ile ders alan, öğrenciliğin yanı sıra bir işte çalışan ve çalışmayan ön lisans

ve lisans öğrencilerinin akademik erteleme davranış puanları ve ders başarılarının incelenmesi hedeflenmiştir.

Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubu İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinde

öğrenimlerine devam eden 123 ön lisans ve 40 lisans öğrencisi olmak üzere toplam 163 katılımcıdır. Veri

toplama aracı olarak Tuckman’ın (1991) akademik faaliyetleri ertelemeyi ölçmek amacıyla geliştirdiği, Uzun,

Saçkes ve Tuckman (2013) tarafından Türkçe’ye adapte edilen Erteleme Davranışı Ölçeği kullanılmıştır.

Öğrencilerin ara sınavları Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden, final sınavları ise yüz yüze gerçekleşmiş; ders

başarı ortalamaları ara ve final sınavlarının sonuçları kullanılarak elde edilmiştir. Ek olarak öğrencilerin; yaş,

medeni durum, cinsiyet, sınıf ve çalışma durumları gibi demografik bilgileri de toplanmıştır. Tanımlayıcı

istatistikler ve normallik analizleri yapılan veri setinde araştırma sorularına cevap bulmak üzere; tek yönlü

varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi uygulanmıştır. 163 öğrencinin akademik erteleme puanları

ortalaması maksimum 70 puan üzerinden 31,07; dersin dönem sonu başarı ortalaması 61,79 olarak

hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerde öğrencilerin akademik erteleme ve başarı

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İkinci araştırma sorusuna yönelik

olarak, öğrencilerin akademik erteleme puanları ve ders başarılarının çalışma durumuna göre anlamlı şekilde

farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Bulgular ilgili alanyazına dayalı olarak tartışılmıştır.