Yapı Bilgisi Konularının Öğretimi Üzerine Bir İrdeleme: Sorunlar ve Potansiyeller


Ünal A. Y., Darçın P.

7th International Congress on Architecture and Design, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2022, pp.158-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158-165
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de mimarlık eğitiminin temel kurgusu incelendiğinde sistemin mimari tasarım dersleri, meslekî kuramsal / kuramsal-uygulamalı dersler ve servis dersleri olarak sayılabilen üç grup ile oluştu-rulduğu görülür. Mimari tasarım dersleri eğitimin odağındadır; kuramsal nitelikli dersler ise öğrenciye mimarlık alanına ilişkin belirli bilgi ve beceriler kazandırarak genel bir mimarlık kültürünün yanı sıra tasarlama eylemine alt yapı oluşturmayı hedefler. Dolayısıyla öğrencilerin bu derslerdeki edinimleri hem eğitimleri sırasında hem de mezuniyet sonrasındaki başarıları açısından büyük öneme sâhiptir. Bu-nunla birlikte mevcut durumda içinde yapı bilgisi konularının da yer aldığı kuramsal nitelikli derslerle ilgili birtakım özelliklerin bazı önemli sorunlara yol açtığı gözlenebilir. Söz konusu sorunlar çeşitli araş-tırmalarda da ele alınmış; geleceğin tasarımcılarının yapı ürünleri ve yapım yöntemleri konularında ye-terli düzeyde edinim sağlayamadığı, bu durumun ise yapma çevrelerin niteliğini olumsuz etkilediği ve dolayısıyla kuramsal derslerin yeniden kurgulanmasına yönelik güncel bir gereksinme bulunduğu belir-tilmektedir. Amacı, saptanan gereksinmenin karşılanmasına hizmet edecek bir yaklaşım oluşturmak olan bu çalışmada, öncelikle yapı bilgisi konularını içeren kuramsal derslerin mevcut durumdaki sorun-ları sistematik bir şekilde incelenmiştir. Ardından bir literatür taraması yapılarak kalıcı öğrenmenin sağ-lanması için gerekli bâzı ilkeler belirlenmiş; elde edilen bu iki grup verinin ilişkilendirilmesi yöntemiyle derslerin tasarlanmasında yarar sağlayacağına inanılan bir düşünce sistemi oluşturularak, bu sistem şu üç grup bileşen üzerinden tartışılmıştır: yapı bilgisi derslerinin bilgi ve beceri kazanımları; birbiriyle, mimari tasarım stüdyolarıyla ve meslek pratiğiyle entegrasyonu; sürecini oluşturan öğrenme yaşantıları.