Biyografi: Ötekine Yolculuk


Creative Commons License

Taşdelen V.

Milli Eğitim Dergisi, cilt.172, ss.8-16, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 172
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Milli Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.8-16

Özet

“Biyografi: Ötekine Yolculuk” ad›n› tafl›yan bu makalede “biyografi nedir?”, “insan niçin ötekini anlamak ister?”, “biyografik bilginin doğası: biyografi

tarih midir, yoksa edebiyat mı?” gibi sorular ba¤lam›nda, k›smen varoluflçu, k›smen de hermeneutik bir bak›fl aç›s› kullan›larak biyografinin ve biyografi yazarl›ğının ne anlama geldi¤i irdelenecektir. Bu ba¤lamda, biyografinin bilgi de ğeri, sanat de¤eri, ahlak de¤eri, varolufl de¤eri ve e¤itim de¤eri üzerinde durulacaktır.