Varoluş Felsefelerinde Şimdiki Zaman Sorunu


Creative Commons License

Taşdelen V.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.4, pp.66-77, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

“Zaman sorunu”, tıpkı “Varlık sorunu” gibi, felsefenin en önemli en kapsamlı konularından biridir. Şimdiki zaman, insan varoluşunun gerçekleşme alanı olarak toplumsal, politik, tarihsel, kültürel, sanatsal ve dinsel bir içeriğe sahiptir. Bu kuşatıcı içeriğinden ötürü, Varoluşçu filozof-lar şimdiki zaman sorunu üzerinde düşünmüşler, yaşadıkları politik, kültürel ve tarihsel koşullar tarafından adeta düşünmeye zorlanmışlardır. Bu makalede, Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Satre ve Camus gibi varoluşçu filozofların görüşlerinden hareketle “şimdiki zaman sorunu” ele alınacaktır. Makale içinde, şimdiki zaman sorunsalı etrafında sorulacak başlıca soruları şu şe-kilde özetleyebiliriz: Şimdiki zaman nedir? Felsefenin, bir düşünme etkinliği olarak şimdiki zamanla ilgisi nedir? Filozofun, düşünme etkiliğini gerçekleştiren kişi olarak şimdiki zamanla nasıl bir ilişkisi vardır? Şimdi ve burada bulunuşumun anlamı nedir? Yaşanan koşulların felse-fenin oluşumuna etkisi ne olabilir?