Türk Toplumunda Sars-Cov-2 ile Enfekte Hastalarda Ace Gen Polimorfizm ve Düzey Araştırması


Creative Commons License

Özbek Baykara S., Ordu E., Alaçam S., Çelik F., Yeniocak ., Arat Z., ...More

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 22 - 24 June 2022, pp.145-146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-146
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Korona virüs hastalığı 2019 (COVID-19) şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2)'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.İlk vaka ile Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde karşılaşılmıştır. Türkiye de bu pandemi ile çok geçmeden karşılaşmış teşhis için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Tıbbi laboratuvarlarda en yaygın kullanılan yöntem nazoferingeal sürüntü yardımıyla uygulanan gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonudur (RT-PCR). Tedavi için ise virüsü inhibe eden ilaçların geliştirilmesi için çalışmalar devam etse de birincil tedavi şu an için semptomatiktir ve geliştirilen aşılarla desteklenmiştir.Yapılması öngörülen çalışmada Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Viroloji Laboratuvarına PCR testi için gönderilen nazoferingeal sürüntü numuneleri Real-Time PCR moleküler test metodu ile çalışılarak bu bağlamda kişilerin PCR Testi sonucu pozitif olması durumunda hastalardan alınan kandan serum ayrımı yapılarak çalışmada hem kandan kit ile manuel DNA İzolasyonu yapılıp ACE Polimorfizm( Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Geni Polimorfizmi) saptanmaya çalışılmış hem de kandan ayrılan serum örneklerinden ACE’ 8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 146 nin serum içinde düzey araştırılması-ELISA Testi-(ACE miktar tayini) yapılarak COVID19- ACE Gen ilişkisine bakılmıştır. Çalışmada COVID-19 tanısı konulmuş kişilerde ACE gen polimorfizm oranlarının bulunması ve ACE geninin serumdaki seviyesi tespit edilmeye çalışılmıştır.Yapılan bu prospektif çalışmada vaka-kontrol grubu olarak 96 örneklem büyüklüğü(64-pozitif/32-kontrol) ile yola çıkıldı.Serum ACE aktivitesi, bir spektrofotometrik yönteme dayalı otoanalizör ile değerlendirildi ve ACE geninin dolaşımdaki aktivitesi ile çalışma sonucu ortaya çıkan genetik veriler karşılaştırılarak istatistiki analizle aralarındaki ilişki saptanmaya çalışıldı.ELISA testi sonucu ACE düzeyi yüksek olan hasta oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olsa grupların polimorfizm oranlarında istatistiksel olarak,pozitif hastaların D polimorfizm oranı I polimorfizm oranından yüksek bulunmuştur.ACE genini ve işlevini anlamak ACE2’yi anlamakla sağlanabilir.COVID-19 patogenezinde ACE/ACE2 dengesizliğinin rolünü destekleyen birçok çalışma mevcuttur.Bu genlerdeki değişimlerin gen ifadesiyle birlikte bireyin hastalık semptomlarını da ortaya çıkarma olasılığı tartışılmıştır.Dolayısıyla ACE I/D polimorfizmi için bir D aleline sahip olmanın ACE2 reseptör seviyesini azaltarak COVID-19'un klinik seyrini değiştirdiği düşünülebilir.Sonraki çalışmalar mutlaka örneklem sayısı artırılıp çalışılarak istatistiki analize tabii tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler: Korona Virüs Hastalığı 2019 (Covıd-19), Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü 2 (Sars-Cov-2), Polimeraz Zincir Reaksiyonudur (Rt-Pcr), Ace Polimorfizm (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Geni Polimorfizmi), Serum Ace Aktivitesi