A Model Proposal for the Transformation of the Information Ecosystem: The Case of the Valley of Informatics


Keskin H., İbrahimcioğlu A. S.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.1, no.45, pp.50-66, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, a model proposal is presented regarding the role of Bilisim Vadisi as a Technology Development Area in the information ecosystem. Within the framework of this model, the relationship between market turbulence, technological turbulence, data-driven innovation capability and orientation, ecosystem orchestration and information ecosystem transformation are discussed, while mega technology hall and network effect are examined as moderator variables. In Bilisim Vadisi, virtual technopark, ecosystem agility, and digital entrepreneurship were used to transform the information ecosystem. Withproposedmodel, technological and market turbulences arepositively related to data-driven innovation capability and orientation; it has been stated that data driven innovation capability has an effecton ecosystem transformation by the mediating roleof ecosystem orchestration. Interviews wereconducted with five managers fromBilisim Vadisi. Accordingto the interview results, resources of data-driven innovation capability, mega technology hall, virtual technopark in ecosystem transformation, agility, and digital entrepreneurship appear. 

Bu çalışmada, teknoloji geliştirme alanı olarak Bilişim Vadisi’nin, bilişim ekosistemindeki rolüne ilişkin bir model önerisi sunulmuştur. Bu model çerçevesinde pazar çalkantıları, teknolojik çalkantılar, veri güdümlü inovasyon kapasitesi ve yönelimi, ekosistem liderliği ile bilişim ekosistemi dönüşümü arasındaki ilişkiler ele alınırken, mega teknoloji koridoru ve network etkisi moderatör değişken olarak incelenmiştir. Bilişim Vadisi örneğinde bilişim ekosistemi dönüşümünde kullanılan bileşenler duvarsız teknopark, ekosistem çevikliği ve dijital girişimciliktir. Önerilen model doğrultusunda, teknolojik çalkantılar ile pazar çalkantılarının, veri güdümlü inovasyon kapasitesi ve yönelimi ile pozitif ilişkisinin olduğu; veri güdümlü inovasyon kapasitesinin, ekosistem dönüşümü üzerindeki etkisinde, ekosistem liderliğinin rolünün olduğu belirtilmiştir. Kavramsal model çerçevesinde, Bilişim Vadisi’nden yönetici düzeyinde 5 katılımcı ile mülakatlar yapılmıştır.  Mülakatlar neticesinde elde edilen nitel veriler doğrultusunda, kavramsal modeli destekler nitelikte Bilişim Vadisinde veri güdümlü inovasyon kapasitesinin kaynakları, mega teknoloji koridoru ve ekosistem dönüşümünde duvarsız teknopark, çeviklik ve dijital girişimcilik kavramları ön plana çıkmıştır.