The Importance of Behavioral and Constructivist Instruction on Rounding to Tens


Creative Commons License

Yeşilyurt M., İşmarcı Z.

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.200-208

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.200-208
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Pedagojik bağlamda, öğretime yönelik öğrenci ya da öğrenen odaklı yaklaşımlar, öğrenme doğası ile ilgili anlayışı değiştirme ve özellikle yapılandırmacı (constructivist) yaklaşım olarak bilinen öğrenme teorisinden ortaya çıkmıştır. En geniş anlamda, yapılandırmacı öğrenme, öğrenenlerin kendileri için bilgi yapılandırmaları esasına dayanmaktadır (Hein, 1991; Krause et al, 2003) (MEB 2009). Eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için her tür materyale ihtiyaç vardır. Öğretim materyallerinin eğitim ve öğretimi gerçekleştirmedeki görevi yadsınamaz. Fakat okulların genel durumu itibariyle her ne kadar yapılandırmacı bir sistemde derslerin gösterildiği iddia edilse de davranışçı sistemin öğretmen merkezli eğitimi devam etmektedir. Davranışçı eğitim öğrenciyle sadece iletişim sağlar yapısalcı eğitim ise öğrenciye marifet kazandırır. Yapılandırmacı eğitimde çocuğun görsel, işitsel ve duyuşsal zekasının gelişmesine olanak sağlar. Çocuk matematiği ve kurallarını günlük hayatta kullandıkça başarılı olur. Öğrenme sürecinde ne kadar duyu organı aktif ise çocuk o kadar kolay öğrenir. Matematik dersi soyut kavramları barındıran bir derstir. Bu dersi ne kadar somutlaştırırsak o kadar başarı sağlarız. Öğrenciler konuyu ne zaman anlarlarsa o zaman mutlu olur ve öz güvenle parmak kaldırır, çekinmezler. Bu sebeple dersleri oyun halinde sunmak, ders içeriğine uygun görsel kullanmak çocuğun öğrenme sürecini hızlandırır. Somut modellerle desteklenmiş öğrenme ortamları ve bilginin farklı durumlarda temsil edilmesi öğrencilerin daha anlamlı öğrenmesini sağlamaktadır. Ayrıca derslerde akıl yürütme becerisinin kullanılmasına yönelik etkinliklerde planlanmalıdır. (MEB 2005 a:18-19) Matematik dersinde kullanılacak materyaller konunun içeriğine ve sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. Her çocuğun öğrenme biçimi farklıdır. Buna göre yapısalcı ya da davranışçı öğrenme programı uygulanmalıdır. Matematik öğretiminde tahmin becerisinin önemli olduğu araştırmalarca kanıtlanmıştır. Tahmin becerisi bakımından ise öğrencilerin en başarılı olduğu tahmin stratejisinin, işlemsel tahmin yöntemleri içinde yer alan yuvarlama ve gruplandırma olduğu belirlenmiştir. Yapılan gözlemlerde öğrencilerin matematik derslerinde zorlandığı görülmektedir. Derslerde, basit olarak nitelendirilen konuların yer aldığı matematik etkinliklerinde bile öğrenciler yeterli somutlaştırmaları yapamadıkları için matematik dersinde başarısız olabildikleri gözlenmiştir.Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler, eğitimdeki yöntem ve tekniklerin de gelişmesine ve değişmesine sebep olmuştur.Bizlerde bu çalışmayı yaparken eğitim ve öğretimdeki gelişmeleri gözönünde bulundurarak ,matematik derslerinde basit olarak nitelendirilen fakat öğrenciler tarafından kolaylıkla öğrenilemeyen konuların daha kolay öğrenilmesini sağlamak ve akılda kalıcılığını artırmak için bu çalışmayı yaptık.

Bu çalışmanın amacı; matematik dersinde basit gibi görünen konuların kazanımlarının önemine dikkat çekmek ve yeni yöntem ve tekniklerle konuların öğretiminin kolaylaştırılmasını sağlayarak öğrencilerin derslerindeki başarılarının artırılmasıdır. Araştırmamızda nicel ve nitel araştırma ilkeleri benimsenerek, nitel çalışmalarda sıklıkla karşılaştığımız yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Betimsel araştırma yöntemlerinden de faydalanılmıştır. Çalışmamızın örneklemini ise; İstanbul ili Pendik ilçesi Öğretmen Evleri İlköğretim Okulu 4/C sınıfında eğitim gören 20 öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmamız ile tahmin etme becerisinin gelişmesinde davranışçı ve yapılandırmacı öğretimin onluğa yuvarlama konusu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda öğrencilere, matematik dersinde basit gördükleri konuların önemini kavratmak, tahmin etme becerisinin diğer matematik konularıyla bağlantılı olduğunu fark ettirmek, matematik dersi gibi soyut kavramlar içeren ve zor sanılan bir dersin ne kadar kolay ve eğlenceli olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Çalışmamıza seçilen deney ve kontrol grubu öğrencilerimiz sınıf içerisinden rastgele seçilmiştir.Çalışma sürecinde deney grubuna sınıf öğretmeni tarafından davranışçı öğretim programına uygun etkinler uygulanmış olup, kontrol grubuna ise araştırmacı Zeynep İşmarcı tarafından yapılandırmacı öğretim programını destekleyen iki adet materyal ve web tabanlı oyun oynatılarak, 30 gün süreyle eğitim verilmiştir.Çalışma süresince okulistik eba ve morpa kampüsten faydalanılmıştır.Araştırma süreci içerisinde gruplara uygulanan ön test ve son test verileri SPSS programı ile analiz edilmiş olup, testler sonucunda “Yapılandırmacı öğretimin” ön test son test puan ortalamaları ile “ davranışçı öğretimin” ön test son test karşılaştırmaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda ise yapılandırmacı eğitimin lehine sonuç çıkmıştır. Bu sonuçlara göre; yapılandırmacı eğitimin, materyal ve oyunlarla desteklenmesi, kavramların somutlaştırılması ve öğrencilerin ders içerisinde aktif rol alması ile öğrencilerin konuları daha kolay somutlaştırdığı , kalıcı öğrenme gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Tahmin becerisinin kazanımlarının bilişsel açıdan öğrencilerin hepsine hitap etmediği ve öğrencilerin kavramları anlamakta zorluk çektiklerini kazanımların tüm öğrencilerin öğrenim düzeyine uygun olmadığını. anlaşılmıştır. Derslerde konuların kazanımlarına uygun araç-gereç ve materyaller kullanılmasının önemi ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik Temelli Öğretim, Matematik Öğretim Programı, Matematikte Tahmin Etme becerisi