AMARANT (CELOSİA CRİSTATA) BİTKİ ÖZÜTÜ İLE SENTEZLENEN YEŞİL ZNO NANO PARTİKÜLLERİN ANTİBAKTERİYAL VE FOTOKATALİTİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI


Özgür M., Erden B., Altıkatoğlu Yapaöz M.

31.Ulusal Kimya Kongresi , İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.430

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.430
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde dünya çapında enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevre kirliliği insan yaşamını tehdit eden en önemli problemlerdir. Bu problemlerin çözümü için yapılan son bilimsel çalışmalar dahilinde, sudaki zehirli organik maddelerin fotokatalitik olarak parçalanması ve yenilenebilir enerji

kaynaklarının kullanımını içeren fotoelektrokimyasal hidrojen üretimi dikkat çekmektedir. Bu çalışmaların tümü, ışıma şeklinde gerekli enerjiyi absorpladığında aktif hale geçebilen yarı iletken malzemelerin kullanıldığı heterojen fotokataliz prosesi temeline dayanmaktadır (Kerkez,2013). Tekstil

endüstrisinde boyama işleminde fazla miktarda renkli atık sular alıcı su ortamlara verildiğinde su ortamının ışık geçirgenliğini azaltmakta ve sucul ortamlarda oksidasyon gibi oluşan tepkimeler ile boyarmaddelerin bozunmasından toksik ve kanserojen bileşikler oluşabilmektedir. Bu nedenle tekstil

endüstrisi atık sularının arıtımı ekolojik açıdan büyük önem kazanmaktadır (Konstantinou,2004). Bu çalışmada tekstil endüstrisinde kullanılan ve ekolojik yönden toksik olan Basic Yellow(BY) ve Basic Violet 39(BV) boyarmaddelerinin, Amarant (Celosia Cristata,horoz ibiği, CC) bitkisi

çiçeklerinden yeşil sentez ile sentezlenen çinko oksit nanopartikülleri(ZnONPs) kullanılarak ileri Oksidasyon Proseslerinden ZnO/UV fotokatalitik oksidasyon yöntemi ile giderimi araştırılmıştır. ZnO nanoparçacıklarının UV ışın altında fotokatalist reaksiyon etkinliğinin yüksek olduğu ve 160 dakika

içinde çalışılan boyalar için %70-%95'e varan renk giderimi görülmüştür. BY ve BV boyarmaddelerin sulu çözeltilerinde 2.5-3 saatte tamamlanan foto parçalanma ZnONPs’ in önemli fotokatalitik aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ayrıca, Amarant çiçeklerinden elde edilen ekstraktın ve optimum koşullarda farklı bitki özütü miktarı ile sentezlenen ve farklı sıcaklıklarda (100,200,300,400,ve 500°C)kalsine edilen

ZnONPs’in antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon yöntemi modifiye edilerek çalışılmıştır. Antimikrobiyal aktivitelerin belirlenmesinde gram+ bakterilerden Staphylococcus aureus ve gram - bakterilerden ise Escherichia coli kullanılmıştır(Perez,1990). Sentezlenen ZnONPs’in antibakteriyel

aktivitelerinin bitki özütününkinden daha yüksek olduğu ve kalsinasyon sıcaklığı arttıkça arttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, ZnONPs’ in ileriye dönük çevresel uygulamalarda geniş bir yer tutacağını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Nanoteknoloji, çinko oksit, biyosentez, amarant, celosia cristata, anti bakteriyel aktivite, fotokataliz , Basic Violet 39, Basic Yellow, arıtma yöntemleri  

Referanslar

Kerkez, Ö., Nanoboyutta şekilli karışık oksitlerin hazırlanması ve fotokatalitik aktivitelerinin incelenmesi, İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Haziran, 2013, İSTANBUL.

Konstantinou, I.K., Albanis, T.A., Applied Catalysis B: Environmental, 49, 1, 2004.

Perez, C., Pauli, M., and Bazerque, P., Acta Biol Med Exp, 15(1), 113, 1990.