İstanbul Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Koruma Stratejileri


Terzi F., Yılmaz M., ERDEM OKUMUŞ D.

Teknik Rapor, ss.309, 2017

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Teknik Rapor
  • Basım Tarihi: 2017
  • Sayfa Sayıları: ss.309

Özet

Çalışmanın amacı, İstanbul Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri’nde ve UNESCO Dünya Miras Alanlarında (Kara Surları, Zeyrek, Süleymaniye ve Sultanahmet) “sosyal, ekonomik ve fiziksel yapı çözümlemeleri”ne bağlı olarak -stratejik planlama yaklaşımıyla- bölgeye özgü “stratejiler, hedefler ve projelerönerilmesi” ve önerilen projelerin etkinliklerinin çıktılar üzerinden (proje-çıktı matrisi) değerlendirilmesidir.Çalışma kapsamında, Dünya Miras Alanları’nda mevcut durum ve sorunların ortaya konulmasına yönelik çalışmalar, Dünya Miras Alanları’ndaki sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi, Fatih, Eyüp, Beyoğlu ve Üsküdar İlçeleri ile Dünya Miras Alanları’na ilişkin stratejiler, hedefler ve projeler ile projeçıktılarının ortaya konulmasına yönelik çalışmalar, İstanbul geneli koruma alanlarına ilişkin üst ölçekli stratejiler, hedefler ve projelerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.Çalışmada bütüncül koruma çerçevesini ortaya koyabilmek amacıyla İstanbul kent bütününden başlanmış toplam 7 bölümden oluşan raporun ilk kısmında İstanbul’da koruma alanlarında tarihsel gelişim süreçlerine değinilmiştir. Bu kapsamda, sırasıyla İstanbul’un, Fatih, Üsküdar, Eyüp ve Beyoğlu İlçeleri’ninsosyo-demografik ve mekânsal gelişimleri incelenmiş UNESCO Dünya Miras Alanları olarak Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Karasurları’na dair genel bilgilere yer verilmiştir.İkinci bölümde, UNESCO Dünya Miras Alanları’nda gerçekleştirilen anket çalışması, derinlemesine görüşmeler, çalıştaylar ve odak grup toplantılarından elde edilen veriler ışığında 13 adet alt başlık altında sosyal, ekonomik ve fiziksel yapı çözümlemesi gerçekleştirilmiş temel sorun alanları tespit edilmiştir.Üçüncü bölümde, UNESCO Dünya Miras Alanları’na dair kültürel miras koruma perspektifinden yaklaşan GZFT analizine yer verilmiş dördüncü bölüm ise 9 başlık altında ele alınan çözüm önerileri üzerine kurgulanmıştır.Beşinci ve altıncı bölümlerde sırasıyla, İstanbul bütününe yönelik kültürel miras koruma çerçevesi belirlenmiş ve temel strateji, hedef ve projeler ortaya koyulmuş Fatih, Üsküdar, Eyüp ve Beyoğlu olmak üzere ilçeler bazında kültürel miras koruma çerçevesi belirlenmiş ve temel strateji ve hedeflere yer verilmiştir.Yedinci bölümde ise, UNESCO Dünya Miras Alanları’na yönelik kültürel miras koruma çerçevesi aktarılmış, temel strateji, hedef, proje ve çıktıları üzerinde durulmuştur.