Graham Greene'in Stamboul Train adlı romanı ile İstanbul Treni başlıklı Türkçe çevirisindeki özel ad göstergeleri ve tarihsel göstergelerin çeviri göstergebilimi bağlamında çözümlenmesi


Creative Commons License

Güzel O. E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.1254-1274, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, it is aimed to examine how "proper name signs" and "historical signs" related to urban

space in Graham Greene's novel Stamboul Train are transferred to the target text in the context of

both urban semiotics and translation semiotics. Greene's novel Stamboul Train is the source text and

the Turkish translation of the novel translated as Istanbul Treni by Mehmet Harmanci is the target text of this analysis. The source text analyzed in the study is the edition of the novel published in 1987

by Penguin Books, and the target text is the edition of the novel published in 2004 by Everest

Publications. Analysis method offered by semiotics can guide translators in terms of interpreting and

making sense of literary texts, which are among the most challenging texts in the context of

translation. This is because translation semiotics approach provides the translator with the

opportunity to transfer the signs related to the source language and culture with minimum loss by

analyzing the implicit signs and/or complicated literary meaning universe. Urban semiotics, a

subfield of semiotics that explores urban signs which possess multifaceted semantic qualities and

thus are open to diverse interpretations, analyzes these signs within the context of the inherent

richness of meaning and interpretation they entail. In this article, signs related to urban space in

Greene's afore-mentioned novel in English and its Turkish translation will be analyzed within the

theoritical and methodological framework of "proper name signs" and "historical signs" included in

the typology of urban signs introduced to semiotics of translation by Sündüz Öztürk Kasar and also

"designifying tendencies" which she presented under the heading of "The Systematics of

Designification in Translation".Bu makalede, Graham Greene'in Stamboul Train adlı romanındaki kent uzamına ilişkin "özel ad

göstergeleri" ve "tarihsel göstergeler"in erek metne nasıl aktarıldığını hem kent göstergebilimi hem

de çeviri göstergebilimi kapsamında incelemek amaçlanmaktadır. Kaynak metin olarak Greene'in

Stamboul Train adlı romanı ve erek metin olarak da bu romanın Mehmet Harmancı tarafından

İstanbul Treni başlığıyla yapılan Türkçe çevirisi, çalışmanın inceleme nesnesini oluşturmaktadır.

Çalışmada incelenen kaynak metin, romanın Penguin Books tarafından 1987 yılında yayımlanan

versiyonu; erek metin ise Everest Yayınları tarafından 2004 yılında yayımlanan versiyonudur. Çeviri

bakımından en güç metinler arasında yer alan yazınsal metinlerin doğru yorumlanıp

anlamlandırılması için göstergebilimin sunduğu çözümleme yöntemi çevirmenlere yol gösterebilir.

Çünkü çevirmen, kaynak metindeki örtük göstergeler ve/veya karmaşık yazınsal anlam evrenini

çeviri göstergebilimi yaklaşımı sayesinde yöntemli bir okuma yoluyla irdeleyerek kaynak dil ve

kültüre ilişkin göstergeleri minimum yitimle erek dile aktarma olanağına kavuşur. Anlamsal açıdan

çok katmanlı bir nitelik taşıyan ve bu nedenle de birbirinden farklı yorumlara açık kentsel göstergeleri

inceleyen ve göstergebilimin bir alt araştırma alanı olan kent göstergebilimi, bu göstergeleri

taşıdıkları anlam ve yorum zenginliği çerçevesinde çözümler. Bu makalede Greene'in adı geçen

İngilizce romanı ve Türkçe çevirisindeki kente ilişkin göstergeler, Sündüz Öztürk Kasar'ın çeviri

göstergebilimine kazandırdığı kent göstergeleri tipolojisinde yer alan "özel ad göstergeleri" ve

"tarihsel göstergeler" ile yine Öztürk Kasar'ın "Çeviride Anlam Evrilmesi Dizgeselliği" başlığı altında

sunduğu "anlam evirici eğilimler" çerçevesinde incelenecektir.