Prediction of Digital Parenting Self-Efficacy in terms of Parent's Acceptance of Their Children's Internet Use


Karaağaç Z. G., Deniz M. E.

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 21 - 23 July 2022, pp.119-120

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-120
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliklerinin çocuklarının internet kullanımlarını kabulü açısından yordanma derecesini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni dijital ebeveynlik öz yeterliği bağımsız değişkenleri ise çocukların internet kullanımlarını kabul alt boyutları olan kabul, algılanan yarar, algılanan sıklık, teknoloji firmalarına güven, devlet kurumlarına güven ve algılanan risk değişkenleridir. Araştırmaya katılan bireyler normal gelişim düzeyine sahip 9-18 yaş aralığında çocuk sahibi olan ve araştırmaya gönüllü katılım gösteren ebeveynlerdir. Araştırmaya 79 kadın, 19 erkek olmak üzere 98 ebeveyn katılmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, dijital ebeveynlik öz yeterliklerini belirlemek amacıyla “Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği” ve çocuklarının internet kullanımlarına bakış açılarını belirlemek amacıyla “Çocukların İnternet Kullanımlarını Kabul Ölçeği” kullanılmıştır. Değişkenlerin parametrik ve nonparametrik testlerden hangisine uygun olduğunu belirlemek için basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Bağımsız değişkenlerden algılanan risk değişkeni - 1,5 ve +1,5 değerlerinin dışında yer aldığı için parametrik testlere dahil edilmemiştir. Verilerin analizinde pearson momentler çarpım korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre dijital ebeveynlik öz yeterlik ile kabul arasında (r=.29; p<0.01); algılanan yarar arasında (r=.34; p<0.01); algılana sıklık arasında (r=.38; p<0.01); teknoloji firmalarına güven arasında (r=.19; p<0.01); devlet kurumlarına güven arasında (r=:.30; p<0.01) pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerden kabul, algılanan yarar, algılanan sıklık ve devlet kurumlarına güven anlamlı ilişki gösterirken teknoloji firmalarına güven anlamlı ilişki göstermemiştir. Bu nedenle teknoloji firmalarına güven regresyon analizine dahil edilmemiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi bulgularına göre kabul, algılana yarar, algılanan sıklık ve devlet kurumlarına güvenin dijital ebeveynlik öz yeterliğini yordadığı model anlamlı çıkmıştır (R=.534 R2= .254 F(4- 92)=9,190 p<.001). Kabul, algılanan yarar, algılana sıklık ve devlet kurumlarına güven dijital ebeveynlik öz yeterliğine ait varyansın %252ini açıklamaktadır. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.