DETERMINATION OF THE STABILITY CONSTANTS OF THE PROTON AND Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Fe(III) COMPLEXES OF 3,5-DIMETHYL TETRAHYDRO-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE BY THE POTENTIOMETRIC METHOD


Creative Commons License

Özgür M., Erçağ A., Turak F., Bozdoğan A. E.

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma , vol.4, no.25, pp.359-366, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dazomet  (DTTT),  (tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione)  is  soil  fumigant  used  to  control  weeds, soil fungicide, insects and nematodes. DTTT was synthesized and purified according to literature. The protonation  constant  of  DTTT  in  water-ethanol  70:30(v%)    solution  was  determined  by  potentiometric  titration  at  constant  temperature,  t  =  (25±0.10C)  and    0.06  M  NaClO4    as  ionic  background.  The  formation  constants  of  DTTT  with  Cu(II),  Ni(II),  Co(II),  Zn(II),  and  Fe(III)  were  determined  at  the  same  conditions.  Purified  nitrogen  gas  bubbled  through  the  titrated  solution  to  ensure  stirring  and  neutral  inert  atmosphere.  Furthermore,  the  solution  was  stirred  magnetically.  The  solutions  were  titrated  with  5.10-3  M  NaOH  in  increments  of  0.1  mL.  The  corresponding  change  in  the  pH  value  of  the  solution  was  measured.  The  stochiometric protonation constants of the ligand were calculated using software called TITFIT developed by Zuberbühler  and  Kaden(1).  The  formation  constant  of  DTTT  complexes  with  Cu(II),  Ni(II),  Co(II),  Zn(II),  Fe(III)  and  species  distribution  curves  were  calculated  and  plotted  using  TITFIT  computer  program.  The  values  of  the  protonation  constants  for  the  ligand  are  log  β1  =  9.49  (∆=2.36.10-2)  and  log  β2=  13.50  (∆=2.38.10-2).  The  order  of  the  stability  constants  of  ML  complexes  with  DTTT  is  Fe>Cu>Co>Ni>Zn  and  that of MLH complexes is Co>Cu>Fe>Ni>Zn.  Keywords: Dazomet, pesticide, stabilite constants, potentiometric method , TITFIT programme.  3,5-DİMETİL   TETRAHİDRO-1,3,5-TİYADİAZİN   2-TİYON’UN   PROTONASYON   SABİTİ   VE   Co(II),   Ni(II),   Cu(II),   Zn(II),   Fe(III)   KOMPLEKSLERİNİN   KARARLILIK   SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ  ÖZET  Dazomet   (DTTT);   3,5-Dimetil   tetrahidro-1,3,5-tiyadiazin   (2)   tiyon   yabani   otları,   toprak   mantarlarını, böcekleri ve kurtları kontrol etmek için kullanılan bir toprak fumigantıdır. Çalışmamızda DTTT laboratuarda sentez  edilerek  saflaştırıldı.  DTTT’nin  protonlanma  sabiti  ve  bazı  metal  iyonları  ile  verdiği  komplekslerin  oluşum sabitleri su:etanol 70:30 (%h) ortamında potansiyometrik yöntem ile tayin edildi. Deneysel çalışmalar, potansiyometrik titrasyon hücresinde 25±0.10C’de inert azot atmosferinde kombine cam elektrod kullanılarak 0.06 M NaClO4’lu ortamda yapıldı.  Her 0.1 mL baz (5.10-3 M NaOH) ilavesinden sonra pH değerleri okundu. Titrasyon  verilerinden  TITFIT  bilgisayar  programı  kullanılarak  DTTT’nin  protonasyon  sabiti  ve  metal  komplekslerine  ait  oluşum  sabitleri  hesaplandı.  Ligandın  protonasyon  sabitleri  sırasıyla  log  β1  =  9.49  (∆=2.36.10-2) log β2= 13.50 (∆=2.38.10-2) olarak bulundu. Ayrıca DTTT’nin Cu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II) ve Fe(III)  ile  verdiği  ML  komplekslerine  ait  oluşum  sabitleri  TITFIT  programı  ile  bulunan  sonuçlara  göre  Fe>Cu>Co>Ni>Zn’dur. MLH komplekslerine ait oluşum sabitleri ise Co>Cu>Fe>Ni>Zn’dir.