Teaching English as a Foreign Language: Technology Integration in Testing and Assessment


Creative Commons License

Ağaoğlu A., Bavlı B.

e-International Journal of Educational Research, vol.14, no.1, pp.1-19, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to discover how EFL teachers who teach young learners interpret their knowledge and skills, beliefs, attitudes, and perceptions based on their professional experience on technology integration in testing and assessment. Hermeneutic phenomenological inquiry was adopted in this study, as it was aimed to interpret the data presented by the participants. The study was conducted with a total of 12 participants, namely EFL teachers, teaching students aged 5-12. 6 of the EFL teachers teaching in private schools and 6 of the EFL teachers teaching in public schools affiliated to the Ministry of National Education (MoNE) took part in the study. Focus group interviews and one-on-one interviews were executed to obtain data. As a result of the analysis of the obtained data, four themes emerged: use of purpose, challenge, ways of development and advantage. Based on the results, it was revealed that in case of insufficient technological opportunities, testing and assessment of the foreign language is insufficient, and technology contributes the naure of to the testing and assessment. Also, it is clear that the educational policies of the schools take an essential role in terms of technology integration. Among the student-based challenges, the problem of not being able to use autonomously due to the age of the students and the socio-economic difficulties related to the region where they study stood out. It was pointed out that some challenges were emerged due to the lack of technological pedagogical knowledge of teachers in addition to their lack of knowledge about technology and testing and assessment. The study clearly revealed that besides the lack of technological pedagogical knowledge of the teachers, there is a lack of knowledge about testing and assessment. Based on the findings, suggestions and implications were presented regarding technology integration in testing and assessment of English.

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak İngilizce öğrenen küçük yaş grubu öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmede teknoloji entegrasyonu konusunda mesleki deneyimlerinden yola çıkarak bu konudaki bilgi ve becerileri ile inanç, tutum ve algılarını nasıl anlamlandırdıklarının çözümlenmesinden oluşmaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin katılımcı öğretmenlerin birebir alıntıları çerçevesinde sunulması ve yorumlanması amaçlandığı için bu çalışmada hermeneutik fenomenoloji benimsenmiştir. Araştırma, 5-12 yaş gruplarındaki öğrencilerle çalışan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan 6 İngilizce öğretmeni ve özel okullarda görev yapan 6 İngilizce öğretmeni olmak üzere toplam 12 katılımcı ile yürütülmüştür. Çalışmanın veri toplama sürecinde görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği özelinde birebir görüşme ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesi sonucunda dört farklı tema oluşturulmuştur. Bu temalar; kullanım amacı, zorluk, geliştirme yolları ve avantaj şeklindedir. Katılımcı öğretmenlerin ifadelerinden hareketle, teknolojik imkanların yetersizliği durumunda yabancı dilin ölçme ve değerlendirmesinin eksik kaldığı ve teknolojinin dersin her aşamasıyla beraber ölçme ve değerlendirme boyutuna da zenginlik kattığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, kurumların eğitim politikalarının teknoloji entegrasyonu açısından önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci temelli olan zorluklar içerisinde öğrencilerin yaşlarından kaynaklanan otonom kullanamama sorunu ile öğrenim gördükleri bölge ile ilgili sosyo-ekonomik zorluklar dikkat çekmektedir. Öte yandan, katılımcı İngilizce öğretmenlerinin özellikle küçük yaş gruplarının ölçme ve değerlendirmesinde teknoloji entegrasyonuna yönelik mesleki gelişim ihtiyacı duydukları ve bu konuda hizmet içi eğitimlerin yetersiz olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. Öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi eksikliklerinin yanı sıra ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgi eksikliklerinin de bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan temalar dahilinde yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde teknoloji entegrasyonunun kullanımı öğretmen görüşlerinden hareketle tartışılıp bu konuda birtakım öneriler sunulmuştur.