İlköğretim Öğrencilerinin Işık Kavramı ile İlgili Düşünceleri


Creative Commons License

Yeşilyurt M., Bayraktar Ş., Kan S., Orak S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-24, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sunulacak bir bilgiyle ilgili öğrencilerin bakış açıları ve önbilgileri eğitimde önemli bir yer tutar. Bir derse ilişkin hedef davranışların kazandırılabilme düzeyinin önemli ölçüde öğretimi yapılacak konuya ilişkin temel kavramların doğru algılanmasına bağlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle araştırmada ışık kavramına ilişkin öğrenci algıları ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin ilköğretim okullarında fen bilgisi dersleri içinde yer alan ışık konusu hakkındaki düşünceleri araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2001–2002 yılları arasında Van’da merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma ışık kavramına ilişkin konuların işlendiği sınıflardaki öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda Işık kavramına ilişkin hatalı ve doğru algılamaların benzer yaş gruplarında ve benzer biçimde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Işık kavramına ilişkin ders alan öğrencilerin kavram yanılgılarının olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, Işık Kavramı.