The Development of Book Selection Self-Efficacy Scale for Preschool Children: Student Form


Dere Çiftçi H., Ceylan R., Elkonca F., Sert I. İ., Gök Çolak F., Tan B., ...More

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.56, no.3, pp.961-1012, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted to develop Book Selection Self-Efficacy Scale for Preschool Children and carry out the reliability and validity studies of the student form for undergraduate students. The study was designed in survey pattern. In order to develop the scale, an item pool consisting of 50 items was created via literature review and focus group interviews. Expert opinion was taken to determine the relevance of the written items and whether the scope is convenient or not. Through calculating the content validity index according to the Lawshe technique four items were excluded from the scale. To determine the intelligibility of the items and the application times, a pre-trial and trial study of the scale was conducted with 30 students, 10 of whom were continuining Child Development, Preschool Education and Information and Document Management Departments. The psychometric properties of the scale were determined by performing analyses of item, factor and reliability on the data obtained from the scale. Confirmatory Factor Analysis was performed to determine the model-data fit of the scale, which consists of 46 items and 9 sub-dimensions. The Cronbach Alpha coefficient was calculated to determine its reliability and the value for the entire scale was obtained as .97. It was concluded that 46 items in the Student Form of the scale were valid and reliable.
Bu araştırma, okul öncesi dönemi çocukları için Kitap Seçim Özyeterlik Ölçeği geliştirilerek, lisans öğrencileri için hazırlanan öğrenci formunun geçerlik ve güvenirlik belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri incelenen çalışma tarama desenine göre tasarlanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi için alanyazın taraması ve odak grup görüşmeleri yolu ile 50 maddeden oluşan madde havuzu hazırlanmıştır. Yazılan maddelerin uygunluğunu ve kapsamını belirleyebilmek için uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşü sonucunda Lawshe tekniğine göre kapsam geçerlik indeksi hesaplanarak dört maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Maddelerin anlaşılırlığı ve uygulama sürelerini belirlemek için Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Programı ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne devam eden toplam 30 öğrenci ile ölçeğin ön deneme ve deneme uygulaması yapılmıştır. Ölçekten elde edilen verilere madde analizi, faktör analizi ve güvenirlik analizleri yapılarak ölçeğin psikometrik özellikleri belirlenmiştir. 46 madde ve 9 alt boyuttan oluşan ölçeğin model veri uyumunu belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve güvenirliğini belirlemek için de Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda; okul öncesi dönemi çocukları için Kitap Seçim Özyeterlik Ölçeği geneli için Cronbach Alfa değeri .97 olarak elde edilmiştir. Formda yer alan 46 maddenin geçerli ve güvenilir ölçüm yaptığı belirlenmiştir. Ölçekten elde edilen ölçümlerin ve bu sonuçlara dayalı olarak yapılacak çıkarımların geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.