Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Okullarda Verilen Din Eğitimine Şeyhülislam Üryanizâde Ahmed Esad Efendi’nin Katkısı


Eyigün M., Özkan S. H.

IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, II. Abdülhamid döneminde Şeyhülislamlık yapan Ahmed Esad Efendi’nin okul  müfredatlarında din eğitimine nasıl ve ne şekilde yer verilmesi gerektiği konusunda yapmış olduğu çalışma konu edinilecektir.

II. Abdülhamid’in Müslüman okullarındaki ders programının öğrencilerin dini inançlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik isteği üzerine meşihatta toplanan komisyona şeyhülislam Ahmed Esad Efendi başkanlık yapmıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda, ders programlarında din derslerinin sayısı artırılırken teorik olanın pratikte de uygulanabilirliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece II. Abdülhamid döneminde maarife bağlı okullardaki dini konularla ilgili dersler de meşihatın sorumluluk alanına girmiştir. On dokuzuncu yüzyıldaki Osmanlı Devleti’nde Batı’nın etkisi birçok alanda olduğu gibi çeşitli yayınlar aracılığıyla eğitim alanında da görülmüştür. Bu konuda Üryanizâde Ahmed Esad Efendi, okullarda öğrencilerin dinî inançlarından uzaklaşmasını önleyecek tedbir almak üzere müfredatın yeniden düzenlenmesine çaba sarfetmiş, ders programının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmış, bu dersleri verecek eğitimcilerin yetiştirilmesi konusunda da birtakım uygulamaların yapılmasına karar vermiştir.

Bu çalışmanın amacı XIX. yüzyılda  şeyhülislam Esad Efendi başkanlığındaki komisyon tarafından, Osmanlı Devleti modern eğitim kurumlarında din eğitiminin ne şekilde verilmesinin uygun görüldüğüne dikkat çekmektir. Böylece Batı’nın kültürel etkisinin siyasi ve sosyal alanda hızlı bir şekilde yayıldığı bu dönemde, eğitim kurumlarında din derslerinin müfredata nasıl yerleştirildiği ve bu konuda şeyhülislamın belirleyici rolünün ne olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca şeyhülislamın hazırladığı din derslerinin modern eğitim müfredatıyla dengeleme çabasının daha sonraki dönemlerde aklî ve naklî ilimlerin derslerinin birlikte verileceği eğitim kurumlarının alt yapısını hazırlamış olabileceğine dair bir araştırma konusunun da kapısının aralanması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada, Üryanizâde Esad Efendi’nin özel arşivi, Osmanlı sicil kayıtları, Osmanlı arşiv belgeleri ve ikincil çalışmalardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Üryanizâde Ahmed Esad Efendi, eğitim, din dersi.