İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeline İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Gökcen Ş., Kadıoğlu H.

Eğitim Araştırmaları Kongresi FSMVU-EAK2020, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2020, pp.405-424

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.405-424
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Problem Statement and Aim: The aim of this study is to examine the primary school mathematics teachers' thoughts on the flipped classroom model. In this context, the selected participants were first informed about the model, and then questions were asked to the participants and their views on the model were examined.


Method: In this study, case study, one of the qualitative research methods, was used. The participants of the study consist of 5 primary school mathematics teachers working in different institutions and studying at a state university in Istanbul. Focus group interview method was used as data collection tool in the research. Interview questions were prepared in the form of semi-structured open-ended questions from general to specific. The data obtained from the interviews were analyzed with descriptive analysis used in qualitative data analysis and analyzed under four headings.


Findings: In the findings, it was seen that teachers' own perspectives towards this model were positive. It is one of the results that this model will help to increase students' motivation to learn. However, it was also mentioned that there may be negative feedback for students and parents. In addition, opinions on the advantages and disadvantages of the model were given. It has been concluded that the model is applicable at certain levels and subject acquisitions. Different ideas have been put forward in order to see how much the students have learned.


Discussion, Conclusion and Suggestions: As a result, by informing the teachers about this model, their perspectives on the model, the advantages and disadvantages of the model, the applicability of the model and the application step of the model were revealed. Suggestions were made in line with these results.


Keywords: Flipped Classroom Model, Elementary Mathematics Teachers, Teacher Opinions

Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin ters yüz sınıf modeline yönelik düşüncelerinin incelenmesidir. Bu bağlamda seçilen katılımcılar  öncelikle  model  hakkında  bilgilendirilmiş  ve  sonrasında  katılımcılara  sorular  sorularak model ile ilgili görüşleri incelenmiştir. 


Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın  katılımcılarını  İstanbul ilindeki  bir  devlet  üniversitesinde matematik  eğitimi  alanında lisansüstü eğitim gören ve farklı kurumlarda çalışan 5 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak odak grup görüşme metodu kullanılmıştır. Görüşme soruları yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular şeklinde genelden özele doğru hazır-lanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, nitel veri analizinde kullanılan betimsel analiz ile çözümlenerek dört başlık hâlinde incelenmiştir. 


Bulgular: Bulgularda, öğretmenlerin bu modele yönelik kendi bakış açılarının olumlu olduğu görülmüştür.  Bu  modelin  öğrencilerin  öğrenme  motivasyonunu  arttırmaya  yardımcı  olacağı ortaya çıkan sonuçlardandır. Ancak öğrenciler ve veliler için olumsuz geri dönüşler olabileceğinden de bahsedilmiştir. Ayrıca modelin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşler bildirilmiştir. Modelin belirtilen bazı seviyelerde ve konu kazanımlarında uygulanabilir olduğu sonucuna  ulaşılmıştır.  Öğrencilerin  ne  kadar  öğrendiğini  görebilmek  amacıyla  farklı  fikirler  ortaya koyulmuştur.  


Tartışma, Sonuç ve Öneriler: Sonuçta, öğretmenlerin bu model hakkında bilgilendirilmesiyle modele yönelik bakış açıları, modelin avantaj ve dezavantajları, modelin uygulanabilirliği ve modelin  uygulanma  basamağına  yönelik  görüşleri  açığa  çıkarılmıştır.  Bu  sonuçlar  doğrultu-sunda önerilerde bulunulmuştur. 


Anahtar Sözcükler: Ters Yüz Sınıf Modeli, İlköğretim Matematik Öğretmenleri, Öğretmen Görüşleri