EXAMINATION OF 5TH GRADE SKILL-BASED QUESTIONS ACCORDING TO MODEL ELICITING ACTIVITY PRINCIPLES


Taşpınar Şener Z.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU , Muğla, Turkey, 18 - 21 October 2021, pp.248-249

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.248-249
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

There are 6 principles of model eliciting activities produced in a laboratory environment in order to answer the question 'What kind of problems should be asked in the classroom so that students can be ready for 21st century skills'. These principles can be listed as model building, reality, self-assessment, documenting the structure, generalization and effective prototyping. Indeed, all principles are structured to make us more successful and equipped in our daily lives. With the principle of model eliciting and reality, students will be able to use knowledge effectively in their lives and overcome the problems they encounter. With the principle of self-evaluation, self-discipline will develop and individuals who can control themselves and know themselves can be raised. With the principle of documenting the structure, individuals who can express themselves and have developed social skills can be raised. With the principle of generalization and effective prototype, individuals capable of producing algorithms that meet all of today's needs can be trained. Therefore, the presence of these principles in teaching materials becomes important. Model eliciting activities are not used in lessons in Turkey. Skill-based questions or new generation questions are the most similar to model eliciting activities and added to the system for similar purposes. With skill-based questions being asked in high school entrance exams, teachers have integrated these question types into their lessons. The purpose of this study is to investigate the existence of model eliciting principles in 5th grade sample skill-based questions published by the Ministry of National Education. For this, a total of 123 questions published by the Ministry of National Education were evaluated within the framework of these six principles. The 'MOE Principles Assessment Rubric' was used as a data collection tool. For this purpose, scores were made in the excel table (0: not suitable, 1: partially appropriate, 2: completely appropriate) to show the compliance of each question with the principles. Judging by the results in general, it can be said that the questions are most suitable for the reality principle. However, it can be said that the problem statements made to make the questions more complex inhibit the principles of self-evaluation and model building.

Keywords: Skill-based questions, model building activity principles, mathematical modeling

‘Öğrencilerin 21. yy becerilerine hazır olabilmeleri için sınıfta nasıl problemler sorulmalı’ sorusunu cevaplamak için bir laboratuvar ortamında üretilen model oluşturma etkinliklerinin 6 adet prensibi mevcuttur. Bu prensipler, model oluşturma, gerçeklik, öz değerlendirme, yapıyı belgeleme, genelleme ve etkili prototip olarak sıralanabilir. Gerçekten de, tüm prensipler günlük yaşamımızda bizleri daha başarılı ve donanımlı hale getirecek yapıdadır. Model oluşturma ve gerçeklik ilkesi ile öğrenciler bilgiyi hayatlarında etkin bir biçimde kullanabilecek, karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebileceklerdir. Öz değerlendirme ilkesi ile, öz disiplin gelişecek ve kendi kendini kontrol edebilen, kendini tanıyan bireyler yetişebilir. Yapıyı belgeleme ilkesiyle, kendini ifade edebilen, sosyal becerileri gelişmiş bireyler yetişebilir. Geneleme ve etkili prototip ilkesiyle, günümüz ihtiyaçlarının tümünü karşılayan algoritmaları üretebilecek yetkinlikte bireyler yetişebilir. Dolayısıyla öğretim materyallerinde bu ilkelerin varlığı önemli hale gelmektedir. Türkiye’de model oluşturma etkinlikleri derslerde kullanılmamaktadır. Model oluşturma etkinliklerine en çok benzeyen ve benzer amaçlarla sisteme eklenen beceri temelli sorular ya da yeni nesil sorulardır. Liselere giriş sınavlarında beceri temelli soruların sorulmasıyla birlikte, öğretmenler bu soru türlerini derslerine entegre etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı da, MEB tarafından yayınlanan 5. Sınıf örnek beceri temelli sorularda MOE ilkelerinin varlığını araştırmaktır. Bunun için MEB tarafından yayınlanan toplam 123 soru bu altı ilke çerçevesinde değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, ‘MOE İlkeleri Değerlendirme Rubriği’ kullanılmıştır. Bunun için her sorunun ilkelere uyumunu göstermek üzere, excel tablosuna (0: uygun değil, 1: kısmen uygun, 2: tamamen uygun) puanlamalar yapılmıştır. Genel olarak sonuçlara bakılırsa, soruların en fazla gerçeklik ilkesine uygun olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, soruları daha karmaşık hale getirme amaçlı yapılan problem cümlelerinin öz değerlendirme ve model oluşturma ilkelerine ket vurduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beceri temelli sorular, model oluşturma etkinlik prensipleri, matematiksel modelleme