Mimari Tasarım 2 Stüdyosunun Öğrenci Düşünceleri Üzerinden İrdelenmesi


Darçın P. , Vural S. M.

Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011, ss.278-290

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.278-290

Özet

Hızla değişen dünyada ülkelerin yüksek öğrenimin içeriğine, yöntemlerine, uygulamasına ve araçlarına katkı sağlayan köklü yeniyapılanmalara (reform) gitmesi, açık ve erişilebilir bir politika izlemesi gereklidir (1). Eğitimde gelişme olmaksızın meslekte gelişme düşünülemez. Bu nedenle mimarlık bağlamında da mimarlık eğitimi durağan kalmamalı, toplumda ve dünyada yaygın olan değişimlere yanıt verebilmelidir (2). Gerçek sorunların ve durumların deneyimlendiği ve yaparak öğrenme ilkesi üzerine kurulu tasarım stüdyolarının mimarlık eğitimi içinde oldukça önemli bir yeri vardır  (3). Özellikle mimari tasarım eğitiminde, çağın gerekleri doğrultusunda yapılan düzenlemelerin, dönüşümlerin ve geliştirme çalışmalarının bütünleştirici yaklaşımları öne çıkardığı görülür. Bununla birlikte tasarım eyleminin deneysel doğası ve barındırdığı çok sayıda disiplin / bilgi nedeniyle yapılması önerilen düzenlemeye ve geliştirmeye özen gösterilmesi (4) ve mimarlık eğitim düzeyinin yükseltilmesi için eğitim programlarının, ders içeriklerinin ve yürütülme biçiminin zaman içinde koşullara uygun olarak gözden geçirilmelisi / güncellenmesi önerilmektedir (5). Öncelikle kurumun kendi sorumluluğunda olması istenen bu durum, eğitimin gelişmesi için en gerekli koşullardan biri olarak benimsenebilir (6). Bu alandaki sorunlar birçok platformda tartışılmakta ve kurumların mimarlık eğitiminde gelişmelere katkı sağlamaktadır.

Barselona’da 1996’da gerçekleştirilen Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) XX. Genel Kurulu’nda kabul edilen Mimarlık Eğitim Şartı’nda eğitim kurumlarının düzenli aralıklarla özdeğerlendirme yapmaları ve aynı alandan kişilerin değerlendirmelerine olanak verecek sistemler geliştirmeleri önerilmektedir (7). Bu nedenle YTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı tarafından düzenlenen ve yürütülen MT2 (Mimari Tasarım 2) stüdyosunun Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nca her dönem sonunda yapılan değerlendirmeye ek olarak belirli aralıklarla ve çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi hedeflenmekte ve değerlendirme çalışmalarında stüdyoya katılan öğrencilerin görüşlerinin ve beklentilerinin stüdyo ile bütünleşmesi önemli görülmektedir. Değerlendirme çalışmaları ile mimarlık eğitiminde MT2 stüdyosunun geliştirilmesine yönelik çalışmalara veri sağlanması amaçlanmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans eğitiminin üçüncü yarıyılında yer alan MT2 stüdyosu bir dönem projesidir. Bu stüdyoya katılan öğrenciler daha önce MTG (Mimari Tasarıma Giriş) ve MT1 (Mimari Tasarım 1) stüdyolarında çalışmıştır ve MT1 stüdyosu MT2 için ön koşuldur. Dönem süresince öğrenciler çevre ve kullanıcıya ilişkin analizler sonucunda elde ettikleri çıkarımlar ile tasarımlarını yönlendirerek, önerdikleri kullanımın mekânsal karşılıklarını oluşturmaktadır.

2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda MT2 stüdyosuna katılan 40 öğrenciye dönem sonunda, stüdyonun

·      yürütülme biçimi,

·      öğrenciye kazandırdıkları

vb konularda yazılı görüşme (anket) yoluyla sorular yöneltilmiş, elde edilen yanıtlar toplam katılımcı sayısı göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca açık uçlu soru türü kullanılarak öğrencilerden stüdyo ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmaları istenmiştir.  Bu önerilerin de stüdyonun geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.