Lise Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneğinin Anne-Baba Tutumları Açısından İncelenmesi-The Investigation of Moral Judgement Competence of High School Students in Terms of Parental Attitudes


Creative Commons License

Ünsal Seydooğulları S., Çiftçi Arıdağ N., Koç M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.21-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this study is to examine the moral judgment competence of students attending to high school in terms of parental attitudes. The participants of the study consist of 447 students. The data was collected by using Moral Judgment Test of Lind, Parental Attitude Scale and Personal Information Form. The Data was analysed with t test, one way ANOVA and Tukey as a posthoc test. In the study, moral judgment scores of students did not differ significantly according to the parental attitude. Moral judgment scores of students attending to science and anatolian high school were significantly higher than attending to the vocational high school. The students whose parents had a university education, scored higher than parents had an elementary education. Moral judgment scores of students did not differ significantly according to their perceived economic level.

ÖZ: Bu araştırmada lise öğrencilerinin ahlaki yargı yetenekleri ana baba tutumlarına göre incelenmiştir. 447 öğrencinin katıldığı araştırmada öğrencilerin ahlaki yargı yeteneklerinin lise türüne, anne ve babalarının eğitim düzeyine, algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre incelenmiştir. Veriler; Ahlaki Yargı Testi, Anne Baba Tutum Ölçeği, Kişisel Bilgiler Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anne-baba tutumlarına göre öğrencilerin ahlaki yargı yetenekleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Araştırma sonucuna göre fen lisesi ve anadolu lisesindeki öğrencilerin ahlaki yargı yeteneği puanları meslek lisesindeki öğrencilerin ahlaki yargı yeteneği puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Annesi ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin ahlaki yargı yeteneği puanları, annesi ve babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ahlaki yargı puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin algıladıkları sosyoekonomik düzeylerine göre ahlaki yargı puanlarında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.