Evulation of Medical Records of a Patient Group Admitted to the Dental Clinic of a Universty Hospital


ALTAN G., KÖSE T. E., ÇENE E., ÖZCAN İ.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.23, no.2, pp.69-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: In the practice of dentistry it is highly significant to record patient’s systemic disease profile. To learn about systemic diseases in detail directly affects diagnosing correctly, identifying the treatment procedure that would be implemented and organizing patient’s medication regimen. The aim of this study is to put forward the patients’, who referred to the university hospital, medical history profile, to emphasize the contribution of medical anamnesis in personalization of patient treatment process and to stress required protocols according to systemic diseases. Material and Methods: In our study, the medical records of 137.249 patients’ aged 15 years and over, who referred Istanbul University Faculty of Dentistry and Oral and Maxillafacial Radiology Department between 2011-2016, have been evaluated through examining retrospectively. Results: 33.055 (24.1%) patients out of 137.249 have been found to have a systemic disease. The most frequent systemic disease among those who have a systemic disease is hypertension (12.4%). The second most frequent systemic disease is diabetics (7.5%). As a result of chi-square analysis, it was found that the incidence of systemic disease was higher in females than males (p<0.0001), but no difference was found according to age groups (p>0.05). Conclusion: Since a systemic situation may directly or indirectly affect oral area and the treatment, it is highly important to learn about patients’ systemic diseases.
Amaç: Diş hekimliği pratiğinde hastanın sistemik hastalık profilinin kayıt altına alınmasıson derece önem teşkil etmektedir. Sistemik hastalıkların ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi, doğru tanıkonulması, uygulanacak tedavi prosedürünün belirlenmesini ve hastanın kullandığı ilaç rejiminindüzenlenmesini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite hastanesine başvuranhastaların medikal geçmişinin profilini ortaya koymak, tıbbi anamnezin hasta tedavi sürecinin ki-şiselleştirmeye olan katkısını ön plana çıkarmak ve sistemik hastalıklara göre uygulanması gerekenprotokolleri vurgulamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, İstanbul Üniversitesi Diş HekimliğiFakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı'na 2011-2016 yılları arasında başvuran,15 yaş ve üstü 137.249 hastanın tıbbi veri kayıtları retrospektif olarak incelenerek değerlendirilmiştir.Bulgular: 137.249 hastanın 33.055 (%24,1)'ünde sistemik hastalık varlığı saptanmıştır.Sistemik hastalığı bulunanlarda, en sık hipertansiyon (%12,4) olduğu belirlenmiştir. En sık rastlananikinci sistemik hastalık ise diyabet (%7,5) olarak bulunmuştur. Ki-kare analizi sonucunda,kadınlarda sistemik hastalık görülme sıklığının erkeklere göre daha fazla olduğu bulunur iken(p<0,0001), yaş gruplarına göre herhangi bir farklılık saptanamamıştır (p>0,05). Sonuç: Sistemikdurum, oral bölgeye ve uygulanacak tedaviye direkt veya dolaylı yoldan etki edebileceğinden, dişhekimliğinde kliniklere başvuran hastaların sistemik hastalıklarının öğrenilmesi büyük önem taşı-maktadır.