Video Aracılı Etkileşimde Onarım Mekanizmaları


Creative Commons License

Karaca Turhan F., Baş B., Balaman U.

Tarih Okulu Dergisi, vol.17, no.68, pp.248-267, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 17 Issue: 68
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.29228/joh.74354
  • Journal Name: Tarih Okulu Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.248-267
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study sets out to reveal the need for research on screen-based repair for online foreignlanguage teaching. In this context, firstly, the theoretical and methodological basis of theresearch conducted using Conversation Analysis (CA) is described. On this basis, therepair mechanisms applied when intersubjectivity cannot be achieved and variousinteractional problems arise are defined, and the repair activities observed in learningprocesses are summarized on the basis of screen-oriented practices. The literature wereviewed shows that repair has a central position in terms of the CA as a researchmethodology, and the quality of foreign language education environments. Particularlyin online language education environments, screen functioning as a digital component ofinteraction has increased the need for research on the interactional role of repair.Literature provides indirect contributions to screen-oriented repair in English. Howeverresearch covering teaching and learning other languages remains scarce none of whichinvestigates Turkish as a foreign language. Against this backdrop, this study demonstratesthe need for research on screen-oriented repair, creates a theoretical basis for relatedresearch and thus paves the way for future studies.

Bu çalışmada çevrim içi yabancı dil eğitiminde ekran yönelimli onarım özelinde duyulan araştırma ihtiyacının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle Konuşma Çözümlemesi (KÇ) yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmaların kuramsal ve yöntemsel temeli betimlenmiştir. Bu temelde öznelerarasılığın sağlanamadığı ve çeşitli etkileşimsel sorunların ortaya çıktığı durumlarda devreye giren onarım mekanizmaları tanımlanmış ve öğrenme süreçlerinde gözlenen onarım etkinlikleri ekran yönelimli uygulamalar ekseninde özetlenmiştir. İlgili alan yazındaki çalışmalar KÇ araştırma yöntemi ekseninde ve yabancı dil eğitimi ortamlarının niteliği açısından onarımın merkezi bir konumda olduğunu göstermektedir. Özellikle çevrim içi dil eğitimi ortamlarında, ekranın etkileşimin dijital bir bileşeni olarak devreye girmesi, onarımın etkileşimsel rolüne yönelik araştırma ihtiyacını arttırmıştır. Her ne kadar ekran yönelimli onarım kavramı özelinde dolaylı katkılar sunan araştırma örneklerine alan yazında rastlansa da konu üzerine Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında hiç değinilmemiş ve diğer dillerin öğretimi ve öğrenimi açısından ise sınırlı kanıta erişilebilmiştir. Bu kapsamda bu çalışmada ekran yönelimli onarım kavramı üzerine araştırma ihtiyacı detaylı bir şekilde ortaya konulmuş ve ilgili araştırmalara yönelik kuramsal bir temel oluşturularak bu alanda yürütülecek çalışmaların önü açılmıştır.